جوانان ايران مقابل جوانان عمان در مسقط

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيــم ملــي جوانــان فوتبــال كشــورمان در ديــداري تداركاتي در مســقط به مصــاف تيم ملــي عمان ميرود. روزنامــه «الحدث الرياضي» عمان خبر داد كه تيــم ملي فوتبال جوانان اين كشور دو ديدار تداركاتي در تاريــخ 17 و 19 آبــان مقابل تيم ملي جوانان كشــورمان در مســقط برگزار ميكند. اين دو ديدار تداركاتي عمانيهــا با تيم ملــي جوانان ايران پيش از سفر آنها به چين براي حضور در تورنمنت بينالمللي دوستانه است. خبر برگزاري بــازي تداركاتي با تيم جوانان كشــورمان در حالي شــنيده ميشــود كه اين تيم بعد از حذف از مســابقات، بدون داشتن كادر فني و البتــه تمرينات و اردو بوده و اين تيم هيچ گونه آمادگي ندارد.

با توجه به زمان اعالم شــده اين ديدارهــاي تداركاتي و فرصت زيادي كه تا آن زمان باقي مانده، ممكن است باز هم مثل هميشه تيمي بدون برنامه و هدف براي اين دو ديدار دوســتانه جمع و جور شــود و حرف عمانيها زمين نيفتد اما به نظر ميرســد براي نتيجه گيري مناســب و موفقيت در بازيهاي بينالمللي در اين ســطح از فوتبالمان نياز به برنامهريزي اصولي و دراز مدت وجود دارد تا نتايج گذشته باز هم تكرار نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.