رضايیان هم رفت روي نیمكت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم اوســتنده در غيــاب رامين رضاييان برابر تيم مطرح اندرلشــت در هفتــه دوم ژوپيلر ليــگ بلژيك شكســت خــورد. در ايــن هفته از رقابتها تيمهاي اندرلشت و اوستنده به مصاف هــم رفتند و ميزبان با يك گل حريف خود را شكست داد. هاني در دقيقه 77 تنهــا گل بازي را براي اندرلشت به ثمر رساند.

رامين رضاييان، مليپوش ايراني تيم اوســتنده برخالف بــازي هفته اول ژوپيلــر جايــي در تركيب اصلي نداشــت و 90 دقيقــه روي نيمكت ذخيرهها نشســت. تيم اوستنده با 2 شكست متوالي و بدون امتياز در رده چهاردهم جدول 61تيمي ژوپيلر ليگ بلژيك قرار دارد.

به نظر ميرســد هــر چقدر كه شرايط اوستنده در ليگ بلژيك بدتر ميشــود، رضاييان هم شرايط بدتري پيدا ميكنــد و از تركيــب اين تيم خارج ميشود. در هفته اول رقابتها شكســت اوســتنده به خاطر اشتباه مرگبار رضاييان بود و همين امر باعث شد تا او از روي نيمكت بازي تيمش را دنبــال كنــد. اين بازيكن ســابق پرســپوليس اميدوار اســت با حضور مداوم در تركيب تيمش بتواند شرايط خوبــي براي حضور در جــام جهاني 2018 روسيه داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.