از درخششهای فنی تا مالحظات ویژه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

در مورد رســيدن احتمالــی مهدی طارمی به عنوان مرد ســال )2017( فوتبال آســيا حرفها و اخبار فراوانی درج شده اســت و در نتيجه بايد پرسيد ميــزان شــانس او و ايران برای تصاحب اين عنوان بســيار مهــم به چه ميزان میرسد؟

آخريــن باری كه يك ايرانی بر بلندای فوتبال قاره كهن ايســتاد، ســال 2004 و فــرد صياد آن عنوان علی كريمی بود. پــس از آن چند ايرانی ديگر و حتــی خود كريمی به جمــع كانديداهای نهايی راه يافتنــد و جواد نكونام نيــز از اين امتياز برخوردار شــد اما هرگز پيروزیهايــی كه پيش از آن علی دايی، خداداد عزيزی و مهدی مهدویكيا هم برای ايران در ســالهای پايانی دهــه 1990 و اوايل دهه 2000 به ارمغان آورده بودند، برای ما تكرار نشــد، انتخابهای كج و معوج «ای اف ســی» و تاكيد عجيب اين نهاد قارهای مبنی بر اينكه اگر فرد پيروز به مراسم نيايد جايزهاش به ديگری داده خواهد شد(!) نيز مزيد بر علت شد و ايران در 12 سال گذشته عناوين برتر سال را به رقبايی ســپرد كه برخی لزوما از ما بهتر نبودند اما با اســتفاده از نزول كلی ســطح فوتبال ايران و به لطف نظر مساعدتر ای اف سی به برخی كشورها بر بام قاره ايستادهاند و در ميانشان حتی عمانیها جلب نظر میكردند و سرور جباروف ميهمان ازبكستانی 8 ماه اخير فوتبال ما نيز دو بار با آرای ای اف سی مرد سال شــد. امروز هم كه طارمی میخواهد اين ســد را بشكند اضافه بر مهارتهای فردی و دستاوردهای غيرقابل انكارش بايد بسياری از مالحظات و فاكتورهای ويژه را مد نظر داشته باشد.

رایدهندگان ای اف سی در عين ناديده نگرفتن سزاواری افراد و نمره دادن به فوتباليستهای درخشانتر هميشه به مسائلی مانند مناسبات بينالملل و نوع نگاه اين نهاد به كشــورهای آنان بذل توجه میكنند و با اينكه اين شــاخصهها منصفانه نيست اما وجود دارند و عدم رعايت آنها راه پيروزی را مسدود میكند.

طارمــی به لحاظ فنی تا بــه حال نمرات بااليی گرفته اســت. با گلهای فراوان او پرسپوليس قهرمان مطلق ليگ ايران شده و به يك چهارم نهايی ليگ قهرمانان آســيا رسيده و تيم ملی نيز مجوز حضور در مرحله نهايی جام جهانی بيست و يكم را كسب كرده و از اهميت كار او (و ايران) همين بس كه در ميان كشــورهای متعدد دنيا فقط برزيل زودتر از ما مجوز شــركت در اين جام را به دســت آورده است. تك گلهای طارمی برابر قطر و چين در دهه اول فروردين مــاه 6 امتياز حســاس را نصيب ما كرد و هر چند ازبكهــا را 2 بر صفر برديم تا صعودمان قطعی شــود اما باز هم گلی كه صعــود ما را حتمی و دغدغههای كارلوس كیروش را تمام كرد، گل دوممان بود كه در دقايق آخر توسط طارمی به ثمر رسيد.

ای اف ســی بخصوص روی گلهای حساس افراد در ديدارهای ملی بسيار حساس اســت و امتياز ويژهای به آنها میدهد و طارمی در اين زمينه امسال از آزمون و قوچاننژاد هم پيش افتاده اســت. البته از ســال ميالدی جاری هنوز 4 ماه و 20 روز مانده اســت ولی چون كانديداهای نهايی اوايل يا اواســط آبان (نوامبر) مشــخص و برندگان حدود 10 آذر ماه (اول دســامبر) معرفی میشوند، اين تصور كه در هفتههای بعــدی تغيير و تحولی عظيم در جمع نامزدهای احتمالی و مدعيــان اين عنوان پيش آيد، يك باور نه چندان محتمل است.

جدا شــدن فهرســت بازيكنان شــاغل در آســيا از لژيونرهای آسيايی در ساير قارهها، عمال شــانس طارمی و هر بازيكن ممتاز ديگری را كه در كشورش میدرخشــد، افزايش بخشيده و در نتيجــه طارمی با حضوری خــوب در ديدارهای بعدی پرســپوليس در ادامه فصــل جاری ليگ قهرمانان آســيا و از ســر گرفتن گلزنیهايش در ليگ برتر میتواند دورخيزی جدی، ابتدا به سمت كانديدايی و سپس پيروزی در گزينش نهايی داشته باشد و كار را تمام كند.

با اين حال سوابق ای اف سی و كارهای عجيبی كه در سالهای اخير انجام داده، بايــد فوتبال ايران را مهيای هر رويدادی كند كه اين ســازمان قارهای در ارتباط با انتخابات 2017 چه در ذهن دارد و در دو ماه پيشرو به اجرا میگذارد.

اين لزوما حكايت «ســنگ مفت، گنجشــك مفت» نيست ولی سرنوشت طارمی در انتخابات 2017 به ســبب فضای خاص فوتبال آســيا و گرايشهای غريب شيخ سلمان رييس بحرينی ای اف سی به گونهای است كه چندان هم از اين ضربالمثل نغز ايرانی دور نشان نمیدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.