فیلم 7 دقیقه ای پرسپولیس از باران ناسزا تا خوش و بش طارمی و منشا

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

از بــازي پرســپوليس و تراكتورســازي در تبريــز چهــار روز گذشــته و ســرخها بايد براي بازي با نفت تهران آماده شــوند اما بعضي از اتفاقات اين مســابقه از ديد هواداران فوتبال كــه از طريق تلويزيون بيننده مســابقه بودنــد دور مانــد و البتــه خبرنگارانــي هــم كه در ورزشــگاه بودند اين اتفاقات را پوشش ندادند يا نديدند. در عين حال شايد اين قسمت تاكنون بازديد كننده زيادي نداشته و به جهــت طوالني بــودن در فضاي مجازي بازنشــر نشــده اما بايد ديد كميته انضباطي با اتفاقات ورزشــگاه تبريز چه برخوردي خواهد كرد.

سايت رسمي باشگاه پرسپوليس اخيرا فيلمي 7 دقيقهاي از حواشــي بازي با تراكتورسازي منتشر كرده كه از اتفاقات فرودگاه تا جشن بعد از برد در رختكن را شامل ميشود.

در اين فيلم مشخص ميشد كه بعد از فحاشــيها در فرودگاه قاســم عبدالصمدي مرد سپيدموي تداركات پرســپوليس به حالت عصباني سمت شورشــيهاي تراكتور مــيرود تا با آنها درگير شــود كه يــك نفر جلوي او را ميگيــرد. همچنيــن در ايــن فيلم مشــخص شده كه در زمان گرم كردن بازيكنان پرســپوليس جمعي چندهزار نفري از تماشــاگران چگونه عليه مهدي طارمي فحاشي ميكنند كه البته اين ناســزاها بــا صداي بوق پوشانده شده است.

اما اتفــاق جالب بــه حرفهاي حســين ماهيني كاپيتان پرسپوليس در رختكــن برميگردد. ماهيني كه با حرارت خاصي حرف ميزند در حلقه بازيكنان و در حضــور كريم باقري و برانكو ميگويد:«اين يكي از مهمترين بازيهايمان است. ديديد كه از ديروز شــروع كرده اند(اشــاره بــه اتفاقات فــرودگاه). ديديد كه اينهــا به هيچ كس رحم نميكنند. نــه به ما، نه به خانوادهمان، نه هادي خدا بيامرز و نه محمود خان. ميرويم كه سه امتياز را بگيريم و نشانشان ميدهيم. پارسال هم اينجا قهرمان شديم.»

در ادامه فيلم ميبينيم كه غير از انداختن نور ليزر به خاطر پرتاب اشيا از جمله ســيب و زماني كه مسلمان براي ارســال كرنر اقــدام ميكند به خاطر نداشــتن امنيت از زدن ضربه طفره مــيرود كه محمــد ابراهيمي وســاطت ميكند تا بــازي ادامه پيدا كند.

اتفاق ويژهاي كه در رســانهها به آن اشاره نشده بود دستگيري يكي از هواداران پرسپوليس در ميانه مسابقه بود كه به شكل بدي بيرون رانده شد. در اين لحظات هواداران پرســپوليس كه تعدادشــان به هزار نفر نميرسيد از نيروي انتظامي درخواست حمايت ميكردنــد اما در پايان بــازي هم به شــكل بدي با آنها برخورد شــد و با اجبار و شــكل عجيبي از ورزشــگاه بيرون شدند.

شــادي گل ويژه كمال كاميابي نيــا هم نكتــهاي بوده كه از چشــم خبرنگاران و اصحاب رسانه دور ماند. كمال بعد از گلزني به ســمت نيمكت تيمــش دويد تا احترام نظامي بگذارد امــا از آنجا كه كتفش را عمل كرده با دست مخالف كتف را گرفت و احترام نظامــي گذاشــت تا ضمــن نوآوري حركت جالبي انجام داده باشد.

صحنههاي بعد از برد پرسپوليس در رختكن هم جالب اســت. در فيلم منتشر شده ميبينيم برخي بازيكنان از جمله حســين ماهيني، محســن مســلمان و فرشاد احمدزاده با صداي بلند سرود قهرماني سر دادهاند و آنقدر از اين برد خوشــحالند كه ميخوانند: «اين قرمز منه، دوســش دارم خيلي زياد، قهرماني بهش مياد...». همچنين تبريــك بازيكنان به خاطــر برد هم جالب است. وقتي بازيكنان به يكديگر تبريــك ميگويند خــوش و بش هم ميكنند. گادوين منشــا بــا طارمي خوش و بــش گرمي دارد و روي او را ميبوسد تا نشان دهد در كنار رقابت رابطه خوبي بين اين دو مهاجم گلزن در حال شكل گرفتن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.