عضو جديد هیات مديره: اصال به مسائل فني ورود نميكنم يکنفر که نبايد همه چيز

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ابوالفضل روغني گلپايگاني عضو جديد هيأت مديره باشگاه پرسپوليس در مورد اينكه برخيها عنوان ميكنند اعضاي جديد هيأت مديره، مديريت ورزشي نكردند و اين انتقاد به آنها وارد است، گفت: «بعد از جلسه هيأت مديره در اين بــاره ميتوان مفصل صحبت كــرد اما چيزي كه مشخص است اين اســت كه قرار نيست در هيأت مديره يك نفر متخصص همه امور باشــد. علم مديريت هم اين را ميگويد كه نه تنها در يك باشــگاه ورزشي بلكه در هر شركتي عضو فني، اداري، حقوقي و اقتصادي ميگذارند و دليلي ندارد كه الزاما يك نفر همه اين مسائل را بلد باشد. البته اگر كســي همه اينها را بلد باشد خيلي خوب است اما در همه جاي دنيا در هياتهای مديره كارها تقســيم ميشود. خود من به شخصه به هيچ عنوان به مسائل فني ورود نخواهم كرد. ايــن را هم بايد اضافه كنم كه به طور مشخص تمام اصول كلي و مواضع رسمي شركت فرهنگي ورزشــي پرسپوليس، توسط ســخنگو يا مديرعامل اعالم ميشود.»

وي درباره اينكه آيا در جلســه روز گذشــته هيأت مديــره با وزير ورزش صحبتي دربــاره انتخاب مديرعامل مطرح شــده يا نه، افزود: «آنچه مسلم است اينكه انتخاب مديرعامل با تصويب اعضاي هيأت مديره صورت ميگيرد اما در اين باره سهشــنبه (امروز) يا چهارشنبه (فردا) كه جلسه برگزار شد، هماهنگيها صورت ميگيرد.»

روغني گلپايگاني در خصوص اينكه او عضو اقتصادي هيأت مديره است و چه برنامههايي براي كارهاي اقتصادي در اين باشــگاه دارد، گفت: «برنامهها را كه شــايد نتوانم اينطور بگويم اما من بهعنوان عضو اقتصادي قطعا صاحب فكر و انديشــه هستم و برنامه هم دارم اما در هيأت مديره بايد بر اساس مصلحت كارها تقسيم شده و تصميمگيري شــود. االن وقت اين نيســت كه من بخواهم حرفهايم را اينگونــه بزنــم و بايــد اين مســائل در هيــات مديره تصميمگيري شود. االن وقت حمايت از پرسپوليس است تا بتواند در آســيا موفق شود چرا كه اين موضوع به سود نظام، انقالب، مردم و ورزش ماســت. به همين دليل بايد بسترســازي صورت گيرد و اجازه دهيم كارها در آرامش انجام شود چرا كه اين مساله خيلي مهم است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.