یوسفي:انگارمنشاباطارميرودربایستيداشت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

رحيم يوســفي درباره بازي پرسپوليس مقابــل تراكتورســازي ميگويد: «بــه نظرم پرســپوليس حتي نســبت به فصل قبل هم شروع بهتري داشت چرا كه اسكلت تيم حفظ شــده و حتي قويتر هم شــده است. بازيكنان فصل قبل هماهنگ بودند و حاال با تقويت تيم هماهنگي شان بيشتر شــده. اين تيم فوتبال منطقي و رواني بازي ميكند و به شكل كامال منطقي حفظ توپ ميكند.»

اين پيشكسوت پرســپوليس درباره هم پستياش در تيم فعلي ميگويد: «بايد ببينيم كاميابــي نيا به لحاظ بدنــي در چه وضعيتي اســت. او فصل قبل در اكثــر بازيها حضور داشــت و وســط زمين دوندگــي و درگيري زيادي داشت و هم بازي تيم حريف را تخريب ميكرد، هم به تيم خودي آرامش ميداد و در پخش كردن توپها هم موفق بود. كاميابي نيا بازيكن زحمتكشي است كه اگر تعداد اينجور بازيكنان در تيم زيادتر هم باشد، بهتر است. به نظرم اگر او مثل پارسال سرحال باشد ميتواند به پرسپوليس كمك زيادي كند.»

يوســفي دربــاره زوج منشــا – طارمي ميگويــد: «به نظــرم زياد با هــم هماهنگ نبودنــد. فكر ميكنم چــون طارمي آقاي گل بــوده، منشــا نميتواند او را برتــر از خودش ببيند. انگار منشا با طارمي رودربايستي داشت و راحت بازي نميكــرد در صورتي كه اگر جا بيفتــد ميتواند زهردارتر از طارمي باشــد. او بازيكن باهوشــي است و اينكه ميگويند بازي اول مانع از هماهنگي اين دو نفر بوده را قبول ندارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.