رافت: طارمي و منشا براي خودشان بازي ميكردند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پايان رافت درباره بازي پرســپوليس مقابل تراكتورســازي ميگويد: «پرســپوليس امسال وضعيت خوبي دارد. آنها يك مربي خوب دارند و با جذب سه چهار بازيكن جديد تقويت شدهاند. ثبات تركيب و استفاده از بازيكنان خوب كمك كرد تا پرسپوليس در تبريز هم بازي خوبي انجام دهد. در واقع بازي در اختيار پرســپوليس بود و تراكتور جوان شده نتوانست كاري انجام دهد. به نظرم امسال زور بسياري از تيمها به پرسپوليس نخواهد رســيد همانطور كه فوالد و تراكتور زور بردن اين تيم را نداشتند.»

پيشكســوت پرســپوليس ميگويــد: «پرســپوليس هافبكهاي بسيار خوبي دارد كه هم توپگيرنــد هم خوب توپ را پخش ميكنند. ايــن تيم دو مهاجم خوب هــم دارد كه مدام به عمق دفاع حريفان ميزنند.»

رافت درباره زوج طارمي – منشا ميگويد: «در بــازي اول هماهنگ نبودند و هر كدام براي خودشان مجزا بازي ميكردند اما اين دو بازيكن بايد از هفتــه چهارم پنجم به بعــد كه بازيها حســاس ميشود خودشــان را نشــان بدهند. هماهنگــي آنها ميتواند به پرســپوليس كمك زيادي كند و همين تيم ميتواند از ســد االهلي بگذرد.»

رافت دربــاره بازي با نفت هــم ميگويد: «در بازي ســوپرجام چيزي از نفــت نديدم اما چنــد بازيكن به آن تيم اضافه شــدهاند و بازي پرســپوليس سختتر خواهد بود. از طرفي چون بازي در زمين تختي برگزار ميشــود و كيفيت چمن اين ورزشــگاه مثل آزادي نيست كار براي پرسپوليس سختتر خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.