قدرتنمایي به سبك عابدزاده؛ بيرانوند مستقل از مدافعان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

عليرضــا بيرانونــد در تبريــز يكي از بهتريــن نمايشهــاي خــود را در طــول حضــورش در پرســپوليس ارائــه داد و دو ســه مهار جانانه داشــت. در واقع با اينكه او موفــق به ثبت كلين شــيت در اين بازي نشد اما نمايشــي در حد گلر يك تيم ملي و پرســپوليس ارائه داد. پيش از اين همواره اين مســاله در مورد بيرانوند گفته ميشــد كه او نان خــط دفاعي مســتحكم تيمش را ميخــورد و اگــر تــوپ خطرناكي روي دروازهاش بيايد گلر مطمئن و صد درصدي نيســت اما او در بازي با تراكتورسازي ثابت كرد مايههاي يــك دروازهبان بزرگ را دارد و فهميده كه زياد هــم نبايد روي مدافعان پيش رويش حســاب باز كنــد. بيرانوند در بازي دوستانه با تيم خرمشهري با يك دست توپ را جمع كرد تا به ســبك گلر محبوب پرسپوليسيها قدرتنمايي كند. او كه همواره در مصاحبههايش گفته خيلي دوســت دارد عابدزاده دوم پرســپوليس باشد و به همين خاطــر قراردادش را تا ســال 1400 تمديد كرده از روش عقــاب براي باال بردن روحيه همبازيانش استفاده كرد كه البته مقابل يك تيم دســته دومي اتفاق افتاد. بايد ديد آمار فوقالعاده بيرانوند در فصل گذشــته در اين فصل بهتر هم ميشود يا خير.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.