رسن قبل از االهلي؛كجاي این خبر خوب است؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

يكشــنبه شــب بشار رســن در تركيب تيم نيــروي هوايي عراق مقابل الكرخ بــازي كرد كه ايــن بازي 2-2 شــد و قهرماني نيــروي هوايي در اين ليــگ به هفته آخر كشــيده شــد. به نظر ميرســد قهرماني اين تيم مسجل باشد اما بشار رسن تا قبل از بازي آخر تيمش نميتوانــد به ايران بيايد. ديروز سايتهاي فوتبالي و خبرگزاريها اعالم كردند بشار رسن بازي با سياه جامگان را هم از دست خواهد داد و قبل از بازي با االهلي به پرسپوليس ميپيوندد. اين سايتها از اين خبر بهعنوان خبر خوش ياد كرد بودند اما بايد پرسيد كجاي اين خبر خوب اســت وقتي بدانيم بازيكني قــرارداد بســته و پول كالنــي خواهد گرفــت اما دو مــاه ديرتــر از بقيه در تمرينها حاضر ميشود و چهار مسابقه ابتدايي فصل را هم از دست ميدهد؟ از طرفي طبيعي است كه برانكو نميتواند از ايــن مهره تــازه وارد بــراي بازي با االهلي استفاده كند چرا كه بشار رسن در حد ســتارهاي مثل نيمار نيست كه بدون هماهنگي تيمي و تمرينها بتواند خيلي زود اثرگذارياش را در تيم جديد نشان دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.