برانكو و تقابل با دومين پرسپوليسي ؛ دایی و تارتار هم هستند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تقابــل برانكــو با حميد درخشــان ميتواند جالب باشــد. برانكو در نيمكت پرســپوليس جانشــينی حميد درخشان شــد كه نتوانسته بود تيم علي دايي را به شرايط مطلوبي در ليگ برتر برساند. جدا از اين تقابل برانكو با مربيان پرسپوليسي در ليگ برتر هم ميتواند جالب باشــد. او در نخســتين تقابل ويــژه اين فصل يك مربي پرسپوليســي را شكست داد. يحيي گل محمدي كه هم شاگرد برانكو در تيم ملــي بود و هم رابطه بســيار خوبي با او دارد در تبريز مقابل پروفســور شكســت خورد. حاال نوبت حميد درخشــان است كه در بازي ســوپرجام مقابــل برانكو و پرســپوليس روي نيمكت ننشســت چرا كه از عمر مربيگــرياش در اين تيم 24 ساعت نگذشــته بود. پرسپوليس و برانكو در ادامــه راه و بعد از ديــدار مقابل نفت تهران هم با دو مربي پرسپوليســي ديگر روبهرو خواهند شد كه البته تا آن بازيها فاصله زيادي افتاده است. بازي با سايپاي علي دايي در هفته يازدهم برگزار ميشود و سرخها در هفته سيزدهم نيز روبهروي پارس جنوبي تارتــار قرار خواهند گرفت كه بايد ديــد دو مربي تــا آن زمان چه شــرايطي خواهند داشــت. برانكو تا االن نخســتين مربي پرسپوليسي را شكست داده و اگــر بتواند ســه مربــي ديگر را هم شكســت دهــد جايگاه بهتــري نزد پيشكسوتان پرسپوليس پيدا خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.