واكنش اینستاگرامي بازیكنان در جواب جریمه 10 درصدي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بازيكنان پرســپوليس در آستانه بازي حســاس با الوحده بهعنوان آخرين مســابقه مرحله گروهي ليگ قهرمانان آســيا دســت به اعتصاب زدند و به خاطر مشــكالت مالي اعتراض كردند. در آن مقطع شاگردان برانكو چند جلســه از تمرينهای تيمشان را تحريم كردند و حتي كار به جايي رسيد كه علياكبر طاهري شــخصا با حضور در محل تمرين از شــاگردان برانكو خواست تمرينهای خود را انجــام دهند كه آنهــا نپذيرفتند. حاال و بعد از حدود ســه ماه از آن اتفاق خبر ميرســد باشــگاه پرســپوليس بازيكنان اين تيم را با وجود قهرماني در ليگ با جريمه كســر 10 درصد از قرارداد مواجه كرده است. بازيكناني كه در تابستان سال جاري از پرسپوليس جدا شــدند در زمان تسويه حســاب متوجه اين جريمه در نظر گرفته شدند و بقيه نفرات اين تيم را نيز در جريان اين موضوع قرار دادند. به خاطر همين موضوع است كه پرسپوليسيها در فصل جاري اعتراضهاي خود به مســائل مالي را به شــكل ديگري به غير از اعتصاب مطرح ميكنند. يكشنبه شب برخي بازيكنان پرســپوليس در اقدامي مشــترك پستي در اينستاگرام گذاشــتند كه به نظر ميرسد به همين جريمهها ارتباط داشته باشد. بازيكنان اصلي پرســپوليس در اين پست اشاره كرده بودند كه مشكالت مالي شان حل نشده اما با قدرت به كار خود ادامه ميدهند. آنها ظاهرا از اين جريمهها كه بخشي از مطالباتشان را كاهش ميدهد شاكي هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.