محمدخاني:جایپيشكسوتاندرهياتمدیرهخالیاست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ناصر محمدخاني درباره شرايط پرسپوليس گفت: «شروع پرســپوليس در اين فصل خيلي خــوب بوده و آنهــا مثل فصل قبــل دنبال اين هســتند كه اكثــر امتيازها را جمــع كنند. اگر پرســپوليس دو بازي بعدي كــه در تهران هم هســت را ببرد، دوبــاره بهعنــوان مدعي اصلي قهرماني خودي نشان خواهد داد.» محمدخاني درباره انتخاب هيات مديره جديد پرسپوليس هم ميگويد: «به نظرم جاي پيشكسوتان پرسپوليس خالي است. خيلي از مديران غير فوتبالي با پول آمدنــد و رفتند. مديريت ورزشــي بــا مديريت دولتي و ســازماني فرق ميكند. به نظرم بايد از چند مدير ورزشي و تحصيلكرده استفاده ميشد چــون تجربيات ايــن افراد به كار پرســپوليس ميآيد. درست است كه آقاي كاشاني هستند اما بهتر بود يك پيشكســوت ديگر هم در اين جمع حضور داشت تا از تجربياتش استفاده شود.» اين پيشكســوت پرســپوليس گفت: «به نظرم علي پروين با ســابقهاي كه دارد، ميتوانست عضوي از هيات مديره باشد. ايشان در زمان مربيگري با مديريتي كه داشت بازيكنان سرشناس را در تيم نگه ميداشت. او فقط يك مربي موفق نبود بلكه مدير موفقي هم بود.» مهاجم سابق پرسپوليس در پايــان ميگويد: «به هر حــال ما تيم مان را دوســت داريم و از سر دلســوزي اين حرفها را ميزنيم. ما از كنار پرســپوليس مليپوش شديم و رفتيم قطر و دوست داريم پرسپوليس هميشه سربلند باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.