شارژ مالي با حق پخش

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به نقل از روزنامه الوطن عربســتان، فدراسيون فوتبال عربستان به باشگاههاي فوتبــال وعده داد حــق پخش بازيهاي فصل گذشــته را به حسابشان واريز كند كه قرار بود اين اتفاق ديروز بيفتد.

پيش از اين باشــگاههاي سعودي به تاخيــر در پرداخت حق پخــش بازيها اعتراض كرده و حتي رييس فدراســيون عربستان را متهم به فساد كرده بودند.

فدراسيون عربستان براي 14 باشگاه فوتبال خود مبلغ 70 ميليون ريال(تقريبا 60 ميليارد تومان) در نظر گرفته اســت كه براي هر كــدام مبلغي حدود 4 و نيم ميليارد تومان خواهد شد.

بــا ايــن حســاب االهلــي حريف پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا قبل از اين بازي حساس شارژ مالي خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.