امروز شهرآورد نوجوانان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تيم نوجوانان پرســپوليس در ديدار شهرآورد، از ســاعت 17 امروز سهشنبه در ورزشگاه شــهيدان اسماعيلي ميزبان استقالل خواهند بود. هر دو تيم استقالل و پرســپوليس فعال 9 امتيازي هســتند هــر چند اســتقالل يك بــازي كمتر از سرخها دارد. عصر يكشــنبه تيم فوتبال نونهاالن پرســپوليس از هفته ششم ليگ برتر نونهاالن تهــران با دو گل از راهآهن شكست خورد. در همين روز تيم فوتبال جوانان پرســپوليس در هفته ششم ليگ برتر جوانان تهران ميهمان اســتيلآذين نويــن بود كــه با دو گل علــي خدايي و علي ملكي موفق به كســب پيروزي شد. همچنين ديروز تيم اميد پرسپوليس هم مقابل نيروي زميني به ميدان رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.