فقط سومه قطعي است

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

گمانهزنيهــاي زيــادي درباره خط خــوردن نــام دو بازيكــن خارجي طي روزهاي گذشته مطرح شده.

وليد معاذ نايب رييس باشگاه االهلي روز يكشنبه در مصاحبهاي تاكيد كرد كه ايــن گمانهزنيها صحت ندارد و فقط نام يك بازيكن خارجي در فهرســت آسيايي االهلي قطعي است.

طبق اعالم معــاذ، فقط حضور عمر السومه مهاجم سوري در فهرست آسيايي االهلي قطعي اســت و نام ســه بازيكن خارجي ديگر هنوز مشخص نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.