درخواست فسخ عبدالشافي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محمــد عبدالشــافي بازيكن مصري االهلي يكي از خارجيهاي اين تيم است كه با حضور سرگي ربروف جايگاهش در اين تيم به خطر افتاده است.

در هميــن ارتباط باشــگاه الزمالك مصر درخواســت جذب ايــن بازيكن را مطــرح كــرده. مرتضي منصــور رييس باشــگاه الزمالك از عبدالشافي خواسته تا قراردادش را با االهلي فسخ كند و به مصر برگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.