جدایي فهد حمد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

كار جدايي فهد حمد بازيكن االهلي تمام شــد و اين بازيكن در فهرست اين تيم براي فصل آينده هيچ جايي نخواهد داشت.

فهد حمد در پايان فصل گذشــته و توسط گروس سرمربي ســابق االهلي از اين تيم كنار گذاشته شد و سرگي ربروف ســرمربي جديد االهلي هم تمايلي براي بازگرداندن اين بازيكن نشــان نداد تا در نهايت اين بازيكن با باشگاه تسويه حساب كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.