372 ميليون تا شنبه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بــا اعالم رســمي باشــگاه رقــم دقيق كمكهاي مردمــي به اين باشــگاه از تاريخ 96/05/01( تا ‪3,724,027,175 )96/05/14‬ ريال اعالم شــده است. باشــگاه پرسپوليس هر روز ســعي در اعالم دقيق كمكهاي ارائه شده داشته و هواداران را به كمكهاي بيشتر تشــويق ميكند امــا به نظر ميرســد زمان كوتاهي تــا پايان مهلت پرداخــت بدهي دو ميلياردي به دســتياران مانوئل باقي مانده و مشخص نيســت اين پول گزاف قرار است از كجا تامين شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.