غيبت ربيع خواه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

محســن ربيعخــواه بــا مصدوميت كشــيدگي عضله مواجه شــده است و به دستور كادر پزشكي پرسپوليس فعال نبايد در تمرينات گروهي سرخپوشــان شركت كند. ربيعخواه فعال بايد به طور اختصاصي به تمرين بپــردازد و در صورتي كه دردي نداشته باشد ميتواند به تمرينات گروهي تيمش برگردد. با اين شــرايط بعيد است اين بازيكن بتواند پرسپوليس را در بازي با نفت تهران همراهي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.