درخشان بخشيد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حميــد درخشــان ســرمربي ســابق پرســپوليس كــه از زمان فعاليتــش در اين باشــگاه طلبكار بود، چندي پيش طلبش را با اين باشگاه تسويه كرد. درخشان بخشي از اين طلب را به باشــگاه بخشيد و بخش ديگري از آن را بــه صورت چك دريافــت كرد تا بتواند طلبش را از اين باشگاه بگيرد. انتشار اين خبر در آســتانه رويارويي اين مربي با پرسپوليس هم جالب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.