ماهيني ميرسد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حســين ماهينــي كــه در بازگشــت پرســپوليس از تبريز و ديدار با تراكتورسازي دچــار مصدوميت شــده بــود، از ديــروز به تمرينات گروهي اضافه شــد تا برانكو اميدوار به سود بردن از اين مدافع باتجربه مقابل نفت تهران در استاديوم تختي تهران باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.