استكي : آيندهاي درخشان در انتظار امير است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در كنار موفقيتهاي اخير امير علي اكبري در رقابتهاي MMA يك مربي موفق هم حضور دارد. علي استكي كه ســالها در تيم ملي بوكس بهعنوان مربي فعاليت كرده اســت، حاال در يكي، دو سال گذشته در كنار امير علي اكبري قرار گرفته و از يك كشــتيگير قهرمان، يك بوكســور حرفهاي ساخت. وقتي كه ضربات بوكس امير را در رقابتهاي MMA ميبينيم بيش از هميشــه به نقش موثر علي اســتكي پي ميبريم. حاال استكي بعد از حضوري كه در اين يكي، دو ســال اخير در اين مســابقات داشته است، با شــناخت دقيقتر از بايدها و نبايدهاي اين رشته از اولين نيازهاي موفقيت در اين رشــته گفت: «هر ورزشكاري براي موفقيت در اين رشته بايد در دو رشته بسيار خوب كار كند، يكي كشــتي و ديگري بوكس اســت. البته جوجيتسو و برخي از رشتههاي رزمي هم خوب هستند اما واقعيت اين اســت كه كشــتي و بوكس بسيار در اين رشته كارايي دارند. امير هم كه با بدن فوقالعاده خود در كشتي حرف اول را ميزد حاال با بدني نرمتر و بوكسي حرفهاي در مسابقات حرف اول را ميزند.» استكي با اشاره به موفقيتهايي كه امير در اين مســابقات به دســت آورده اســت، ادامه داد: «البته در كنار اين كشتي و فايت به نظرم جسارت امير حرف اول را ميزند. امير علي اكبري در اين مسابقاتش همه چيز را با جسارت به دست آورده است. او در تمرينات و مسابقاتش اين جسارت را به خوبي نمايش ميدهد.» استكي همچنين در ادامه با اشاره به رفتارهاي امير علي اكبري از آينده درخشــان او گفت: «امير آينده در خشــاني در اين رشته دارد. او خيلي خوب تمريــن مي كند و البتــه عالوه بر اينكه خوب تمرين مي كند، خوب هم زندگي مي كند و در اين راه همه چيز را هم كنار گذاشــته است. اين به موفقيت او كمك خواهد كرد. االن او از بسياری از بوكسورهاي كشورمان بهتر كار ميكند. همين االن هم ضرباتي را ميزند كه به شگرد او تبديل شده و فوقالعاده است.» استكي در ادامه همچنين خواهان قضاوت صحيح درباره اين رشــته شــد: «امير وارد ورزشي شده كه در دنيا جايگاه بسيار خوبي دارد. كامال جا افتاده اســت و از ســازماندهي بسيار قوي برخوردار است. البته درباره اين ورزش كمي اطالعات غلط ارائه شده اســت. شايد برخيها فكر ميكنند چون اين ورزش زير نظر فدراسيون جهاني نيست، پس حتما رسمي نيست. در حالي كه اين رشته از ساز و كار حسابي برخوردار است و سازماندهي بسيار قوي دارد و به اين راحتيها نيست كه كسي بخواهد قوانين را زير پا بگذارد. نكته مهم بعدي هم اين است كه بسياري فكر ميكنند كه اين رشته آسيب زيادي ميزند اما اين ورزش از بسياري از رشتههاي ديگر آسيب كمتري دارد چرا كه وقتي فردي وارد اين رقابتها ميشود، سعي ميكند با آمادگي كامل وارد مسابقه شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.