كی روش برود فوتبال بدبخت می شود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن وظیفه ‪Mohsen Vazifeh‬

سرمربي سابق تيم ملي کشتي فرنگي اين روزها به دور از هياهوهاي شهر تهران، در شهريار با حضور در باشگاه انقالب و ساير باشگاههاي کشتي اين شهر به آموزش کشتي براي نوجوانان ميپردازد. محمد بنا که بارها ثابت کرده نميتواند از کشتي دور باشد، با وجود کنارهگيري از کشتي فرنگي تيم ملي دوباره به اين رشته برگشته و اين بار در اقدامي جالب توجه به دور از شهر و در مناطق محروم به آموزش کشتي براي کشتيگيران نوجوان و جوان مشغول است. حضور او که پرافتخارترين مربي تاريخ کشتي فرنگي است در باشگاههاي شهريار و آموزش کشتي به نفرات نوجوان و جوان ميتواند موجي از عالقه مندي را در بين استعدادهاي کشتي ايران ايجاد کند و چرخه توليد کشتيگير در اين شهر را که روزگاري قطب کشتي فرنگي ايران بود، به راه بيندازد. اين حرکت محمد بنا که دو روز پيش وارد 59 سالگي شد، به بهانهاي تبديل شد براي اينكه با او يكبار ديگر همصحبت شويم و او از وزنهبرداري، فوتبال و واليبال حرف بزند و اندکي هم به کشتي بپردازد. او از کشتي حرف نميزند چرا که صحبت کردن در اين مقطع را به سود اين رشته نميداند اما با اينحال نميتواند از کنار کار بزرگ فرنگيکاران جوان به سادگي بگذرد و آن را بهترين هديه تولدش ميداند.

محمد آقــا تبريك عــرض ميکنم، به يكقدمي شصت سالگي رسيديد!

خيلي ممنونم. آرزوي سالمتي ميكنم براي همه ايرانيان. اميدوارم همه در كنار خانوادههايشان روزهاي خوبي را سپري كنند.

ايــن اولين جشــن تولد شــما در کنار همسرتان است!

من معموال اجازه نميدهم كسي برايم جشن تولد بگيرد. وقتی كه در اردوي تيم ملي بوديم بچهها يواشــكي كيك ميخريدند. امسال هم كه بحث اردو نبــود، گفتم بيايم خانه پدرم تا در كنار خانواده همه دور هم باشيم. البته اينجا هم متوجه شدم كه كيك تولد خريدند ولي كال از اين ماجرا فراري هستم. حتما هديه هم گرفتيد؟

من بهتريــن هديه تولــدم را از تيم جوانان گرفتم كه قهرمان جهان شــدند. ايــن خيلي اتفاق خوبي بــود. اميدوارم كه بزرگســاالن هــم بتوانند در فرانســه همين اتفــاق را تكرار كننــد و همه از آن لذت ببرند. خوشــبختانه با وجــود همه حرف و حديثهايي كه در ســالهاي اخير بوده اما كشــتي فرنگــي اســتانداردهاي تمرينات خــود در ردههاي ســني مختلف را حفظ كرده است. حاال مجريان كار هــم در تيم ملي بايد بتواننــد از اين وضعيت خوب اســتفاده كنند. به نظرم دادمرز، كاوياني نژاد و حتي كرامت عبدولي و بقيه، كشــتيگيران بســيار خوبي هســتند و ميتوانند به موفقيت برســند. كاش براي مسابقات داخل سالن تركمنستان طرحي ارائه ميشد و فدراسيون اعالم كرد هر كشتيگيري كه در جوانان جهان طال بگيرد به بازیهای داخل سالن بزرگساالن اعزام ميشــود. هم براي اين جوانان انگيزه ميشد و هم اينكه براي آينده كشتي تيم ساخته ميشد. مسابقات کشتي را کامل تماشا کرديد؟

اين دو روز از ديدن مســابقات اين تيم عشق كردم. خوشــبختانه كشــتي فرنگي مسير خودش را پيدا كرده و با وجود همه مشــكالت و بي توجهيها اين تيم عالي كشتي گرفت.

اين تيم از رده نوجوانان چند سال است که با هم کار ميکنند!

بلــه، البتــه خيليها هم هســتند كه بيرون ماندهاند. مثل محمد رضا مختاري يا ميثم دلخاني و چند نفر ديگر كه اينها هم به اين تيم اضافه خواهند شــد. نكته مهم كه بايد مورد توجــه قرار بگيرد نوع رســيدن اين تيم به رده بزرگساالن است كه هميشه به كشــتي ايران ضربه زده اســت. اگر قرار باشد اين كشتيگيران با شكست از چرخه رقابت انتخابي خارج شــوند، از بين ميروند. به طور مثال آرمين عليزاده تجربهاش به حســين نوري نخواهد رســيد و از سر تجربــه به او خواهد باخت امــا كدام يك ميتواند به المپيك برســد؟ آرمين عليزاده. دورهاي در تيم ملي كشتي فرنگي بودم كه بايد براي مسابقات دانشگاهي تيم معرفي ميكردم. اســم حميد ســوريان، قاســم رضايــي و داود عابديــن زاده را به دكتر قدمي دادم. فهرســت را كه ديد گفت اينها كي هســتند معرفي كردي؟ بايد اسم اشكاني و هاشم زاده را معرفي كني. گفتم آينده كشــتي را همينها خواهند ســاخت اما قبول نميكرد.

شما سر اين موضوع با فدراسيون مشكل داشتيد؟

نه، رييس فدراسيون كشتي هم ميخواهد به موفقيت برســد. او در خيلي بخشها شايد خوب كار كرده باشــد اما در اين مورد من ميگويم او اشــتباه ميكنــد و او هم ميگويد من اشــتباه ميكنم. هيچ بحث ديگري در ميان نيســت. مــن هم اگر رفتم به خواست و اراده خودم رفتم.

اين تصميم از نظر فدراسيون شدني نيست چون با فرآيند انتخابي تضاد دارد!

نبايد هــر چيزي را در فرآينــد قرار بدهيم. در ســالهاي گذشــته ميگفتند رضا خدري را پيدا كرديم. او حتما جانشــين ســوريان اســت اما االن كجاســت؟ نبايد همه چيز را در دايره انتخابي ديد. عيسوند كجاست؟ هر كشتيگيري كه با يك باخت از دايره كار كردن خارج شود كه شدني نيست. بگذريم، قرار بود درباره كشتي حرف نزنيم.

شما سال 2005 سرمربي تيم جوانان بوديد که به يكقدمي قهرماني هم رسيديد اما مشكلي به وجود آمد!

تيم بسيار خوبي را داشتيم. سوريان و عابدين زاده قهرمان جهان شــدند و قاســم رضايي هم برنز گرفت. در آن مســابقات كه در ليتواني برگزار ميشد ســرمربي تركيه قهرماني تيم را هــم به من تبريك گفــت اما نميدانســت كه محمد فقيــري به دليل برخــورد با قرعه رژيم صهيونيســتي، از مســابقات كنــار میرود. فقيــري را در جدول نگه داشــتم كه كشــتيگير ارمنستان را شكســت داد اما كشتيگير رژيم صهيونيســتي هم باال آمد كه مجبور شــديم با مجوز پزشــكي او را كنار بگذاريــم و با امتيازاتي كه فقيري كسب كرد، دوم شديم.

زندگي خــارج از تهــران و دور بودن از ترافيك و آلودگي خوش ميگذرد؟

خدا را شكر. همه چيز عالي است. زندگي جديدي را شــروع کرديد؛ خارج از تهران و کار کردن روي تشــك کشتي در شهريار!

حسابي از اين وضعيت دارم كيف ميكنم. با نوجوانان و جوانان عالقه مند به كشتي در شهريار كار ميكنم. به هر حال موقعيت كار كردن به خاطر نبود جا و مكان در شهر تهران برايم فراهم نبود. ظاهرا در يك باشگاه هم مستقر نيستيد؟

نه؛ يك جا مســتقر نيســتم. با داود اخباري، بهــروز حضرتــي پــور و ســاير دوســتان اينجا به باشــگاههاي مختلف ميروم و ســعي ميكنم كنار كشتيگيران نوجوان و عالقه مند هم باشم.

به نظرم شما کار بزرگي را انجام ميدهيد. سر زدن به باشــگاههايي که معموال در حاشيه شهر و مناطق محروم هستند شايد اتفاق مهمي باشد که شما انجام ميدهيد.

اين بندگان خــدا هنوز فكر ميكنند كه من محمد بنا هســتم! از ديدنم خوشــحال ميشوند اما نميدانند كه ديگر پير شــده ام. اين كارها بيشتر از اينكه براي كشتي باشــد براي خودم است. امكانات هم در كشتي فرنگي همه جا معمولي است. در تهران شايد ۰5 يا ۰6 باشگاه براي كشتي آزاد باشد اما يك فرنگيكار براي تمرين كردن بايد از تهران به شهريار بيايــد. به هر حال بحــث آزاد و فرنگي در همه چيز متفاوت اســت. همين االن در باشــگاه شهريار وضع تشك كشتي به حدي خراب است كه اگر كشتيگير بخواهد دو دور تشك را بدود با ساييدگي زانو روبهرو ميشود.

فكر ميکنيد که از کشتي شهريار باز هم چند قهرمان جهان و المپيك بيرون بيايد؟

شــهريار زماني قطب كشــتي فرنگي بود و االن هم اســتعدادهاي خوبي دارد و ميتواند خيلي زود باز هم به جايگاه قبلياش برســد. كار كردن در اين باشگاهها نشــان ميدهد كه مربيان سازنده چه ميكشــند. ضمن اينكه عمري ديگران كاشــتند و من خوردم، حاال من ســعي ميكنم قهرمان بسازم و ديگران استفاده كنند.

نزديــك مســابقات جهاني هســتيم، نميخواهيد در مورد تيم ملي کشــتي فرنگي حرفي بزنيد؟

براي تيم ملي كشتي فرنگي آرزوي موفقيت ميكنــم. اگر االن بخواهم درباره تيم ملی حرف بزنم ميگويند حاشيهسازي است. بهتر است سكوت كنيم و درباره تيم ملي كشتي فرنگي حرفي نزنيم. به اميد خدا هم اين تيم برود به مسابقات جهاني فرانسه و با دست پر برگردد. اگر چه خيلي از مسائل در موفقيت اين تيم ميتواند مهم باشد اما اين تيم ساختار محكم و خوبي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.