شرايط مهيا شود دوباره برميگردم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مدتي اســت به بهانه مشــكالت مالي قيد حضــور در اردوي تيم ملي جودو را زده و راه مبارزه آزاد (رينگي) را در پيــش گرفته اســت. مبارزات رزمي (رينگي) كه براي ورزشــكاران فعال در آن از لحاظ مالي ســودآوري قابل توجهي را بــه همراه دارد. جواد محجــوب كاپيتان ســابق تيم ملي جودوي كشــورمان اگرچه اين روزها خيلي نزديك جودو آفتابي نميشود اما از نوع حرف زدنش اينطور به نظر ميرســد اگر شــرايط مهيا باشد اين جودوكای باتجربه سالهاي نه چندان دور جودو تمايــل دارد دوباره به تيم ملي برگردد.

جواد محجوب كاپيتان سابق تيم ملي جودو كه در چند ســال گذشته رشتههاي مختلف ورزشي را يك دور زده اســت، متني كوتاه در خصوص جــودو در صفحه شــخصياش و در فضاي مجازي منتشــر كرد و نوشت «جودو با تمام ســختيهايش باز هم دوست داشتني است».

بعد از انتشار اين متن در فضاي مجازي زمزمههايي در خصوص عالقه اين جودوكا براي بازگشــت مجدد به تيم ملي شــنيده شــد. محجوب در اين خصــوص توضيح ميدهد: «واقعا نميدانســتم به خاطــر متني كه در صفحه شــخصي مجازيام هم نوشتم برايم حاشيه درســت شود! من فقط يك جمله كه از روي عالقهام به جودو بود، نوشتم اما نميدانم اين صحبتها از كجا ميآيد؟!»

كاپيتان ســابق تيــم ملي جودو ميگويد: «براي موفقيت در مبارزات رينگي تمرينهای جودو را هم انجام ميدهــم و هيــچگاه اين رشــته را فراموش نكردم. فعال هم تصميم دارم در همين رشــته فعاليت كنم و خبر تازهاي در راه نيست.»

محجــوب در پاســخ بــه ايــن ســوال كه آيا براي هميشه از جودو خداحافظي كرديــد يا اينكه اگر فضا مهيا شود دوست داريد دوباره به تيم ملي بازگرديد، ميگويد: «اگر شرايط مهيا باشــد و من هم شــرايطش را داشته باشــم، بدم نميآيد به جودو برگــردم امــا فعال چيزي مشــخص نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.