رفتار كیانوش را قبول ندارم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

آقاي بنا شما در دورهاي که سرمربي تيم ملي کشتي فرنگي بوديد هميشــه بهعنوان يك فرد قاطع در تيم ملي مطرح بوديد. به نظر شــما چرا اين همه بحث ورزشــكار ساالري در ورزش ايران افزايش پيدا کرده است؟

به ايــن خاطر كه همه مردم و البته مســووالن، طال دوســت دارند. اين نتيجه گرايي باعث ميشــود كه مديران به هر خواســته ورزشــكار خود تن بدهند و در نهايــت پديدهاي پيش ميآيد كه ديگر نميتوانيم مقابل او قرار بگيريم.

نمونه بارزش را هم در فدراسيون وزنهبرداري ميبينيم.

وقتی بحث ورزشكار ساالري مطرح میشود، من نه طالي المپيك و نه طالي جهان كيانوش رستمي كه االن ميخواهد برود و بگيرد را قبول ندارم.

اما خيليها ميگويند که انفرادي کار کردن در وزنهبرداري امري طبيعي است؟

ورزش دو و ميداني هميشــه به اين شــكل بوده كــه قهرمانانش به تنهايي و با مربــي اختصاصي تمرين ميكننــد. وزنهبــرداري هم در ظاهر اينگونه اســت كه وزنهبردار حريفش وزنه است اما به هر حال رشته تيمي است. اگر كيانوش در اردوي تيم ملي حاضر ميشد ولي با برنامــه مربي اختصاصياش كار ميكرد باز هم ايرادي نداشت.

خيليها معتقدند کــه در اين ماجرا کيانوش هم مقصر نيست و بيشتر اشتباهات به تصميمات فدراسيون برميگردد.

توان مديريتي علي مــرادي را خيلي قبول دارم. او ســالها در اين رشــته كار كرده و كامال از نزديك او را ميشناســم و ســالها با او زندگي كرده ام. به همين دليل توقع داشــتم كه او وقتي به جاي رضازاده بهعنوان رييس فدراســيون آمد ناراحتی از فالنی و سالم و عليك با ديگــري را كنار بگذارد و بهترين تصميم را براي اداره فدراســيون بگيرد. او بايد از تجربياتش استفاده ميكرد. طالقاني هميشه ميگفت كه اگر كسي به من فحش هم داد اما براي تيم ملي ثمر داشــت بايد حفظ شــود. در فدراســيون وزنهبرداري هم بايد اين اتفاق ميافتاد و از كوروش باقري اســتفاده بهينه ميشد. سالها با يزداني خــرم كار كردم. فكر ميكنيد او از اخالق من خوشــش ميآمــد؟ نه. او بهعنوان رييس فدراســيون مرا مديريت ميكرد.

پس شــما هم موافق هســتيد که مشكل را فدراسيون ايجاد کرد؟

نه اينكه همه مشــكالت تقصير رييس فدراسيون باشــد. بايد از تجربياتش بهعنوان رييس فدراســيون در ســالهاي گذشته استفاده ميكرد. من خيلي او را قبول دارم. بيشتر از خيليها هم مرادي را ميشناسم ولي بايد به اين نكته توجه داشــت كه نميتوان بهعنوان رييس و يا تحت عنوان شــوراي فني يك نفر را گذاشت بهعنوان سرمربي و يا مدير تيمهاي ملي و بعد براي تيم ملي همه تصميمات را گرفت. بعد از المپيك لندن در كشتي فرنگي هفت يا هشت مربي را تغيير دادند. هر بار هم گفتند كه مربيان توان الزم را نداشــتند اما شــوراي فني و رييس فدراسيون هم اتفاقي برايشــان افتاد؟ االن هم مشخص نيست چرا توكلي رفت و چرا سجاد انوشيرواني آمد؟ اما به نظر ميرسد وقتي به خاطر ورزشكار يا به خاطر اينكه هر چه ميگوييم ســرمربي گوش كند و مجري باشــد، مجبوريم گزينههاي ســرمربيگري خود را محدود كنيم چرا كه مربيان بزرگ با اين شرايط كار نميكنند. بايد از كوروش باقري استفاده بهينه ميكرديم. حاال اگر اختالف نظري هم وجود داشت و نميشد سرمربي باشد در جاي ديگر مثال در شوراي فني از او استفاده ميكرديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.