سهراب مرادي در تركمنستان وزنه ميزند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كادر فني تيم ملي وزنهبرداري در شــرايطي اسامي 6 وزنهبردار اعزامي به رقابتهاي آســيايي داخل سالن در تركمنستان را اعالم كرده كه در ميان چهرههاي اعزامي به عشقآباد نام سهراب مرادي وزنهبردار طاليي كشورمان در ريو هم به چشم ميخورد.

علي ميري و مســعود چترايی (دســته 85 كيلوگرم)، علي هاشــمي و عليرضا ســليماني (دســته 5۰1 كيلوگرم)، همايون تيموري (دسته +1۰5 كيلوگرم) در كنار ســهراب مرادي، وزنهبــرداران اعزامي به بازيهاي داخل ســالن آسيا هستند ضمن اينكه مجيد عسگري (دسته 69 كيلوگرم) و صالح چراغي (دسته 85 كيلوگرم) هم بهعنوان نفرات ذخيره در اردو حضور دارند. اين فهرست در حالي مورد توجه است كه به نظر ميرسد كادر فني در ارتباط با انتخاب ســهراب مرادي بــراي اين رقابتها، خطر كرده است؛ چراكه فاصله بازيهاي داخل ســالن آســيا و رقابتهاي جهاني دو ماه است. قطعا فشــار پياپي ركوردي و تمريني روي يك وزنهبردار و به دنبــال آن زماني كه او نياز دارد تا ريــكاوري كرده و براي مســابقه بعدي خود را مهيا كند، مشــكالتي اســت كه مطمئنا بعد از پايان رقابتهاي عشــق آباد گريبانگير كادر فني ميشود، مخصوصا اگر مرادي در عشقآباد ركوردهاي دنيا را جابهجا كند، براي مربيان تيم ملي بازگرداندن اين وزنهبردار به شرايط ايدهآل براي درخشــش در رقابتهاي جهاني و تكرار مجدد ركوردشــكني در آمريكا كاري است دشــوار؛ البته هم براي ورزشكار و هم براي كادر فني.

به هر حال كادر فني بزرگســاالن در حالي اين فهرست را بسته كه نام ســيد ايوب موســوي يكي از چهرههاي جوان و با آتيه وزنهبرداري ايران كه ميتوانســت جايگزين خوبي براي مرادي در اين مسابقات نه چندان مطرح آسيايي باشد نيز به چشم نميخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.