كيهاني: بايد بهتر ميدويدم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پيش از حضور در رقابتهاي جهاني، وقتي با اين سوال مواجه شد كه آيا نگران فضا و جو رقابتهاي جهاني نيســتي، با اطمينــان خاطر گفت« نــه» ؛ حرفي كه حاال و پس از تجربــه رويدادي در قامت رقابتهــاي جهانــي آن را رد ميكند و ميگويــد كه تحــت تاثير ســطح باالي رقابتها قرار گرفته است.

دونده ســه هزار متر بــا مانع ايران در رقابتهاي لندن كــه در رده ۴2 دنيا قرار گرفت، ميگويد: «مسابقات در سطح بســيار بااليي برگزار شــد و قويترين و سختترين حريفان نيز در گروه من قرار داشتند اما خدا را شكر اجازه ندادم فاصله زيــادي با نفرات برتر پيــدا كنم. با توجه به اينكــه اولين حضــورم در رقابتهاي جهاني را تجربه ميكردم، كمي ترســيده بودم و اين مســاله باعث شد كمي فاصله ايجاد شود كه همان فاصله نيز باعث عقب ماندنم شد وگرنه خيلي راحت بودم. حاال هم پشيمانم كه چرا بهتر استفاده نكردم و اين در حالي بود كه ميتوانستم ركورد بهتري را ثبت كنــم. در مجموع با توجه به اينكه نخســتين تجربــهام بود، راضي هســتم اما با توجه به راحتي كه داشتم، انتظارم در پايــان رقابت اين بود كه بايد بهتر ميدويدم.»

حســين كيهاني با بيــان اينكه پس از نزديك به ســه دهه ركورد ايران به نام من ثبت شــد، ادامه ميدهد: «اين اتفاق احســاس خوبي به من ميدهد كه آن را مديون مربيام سجاد مرادي هستم. البته ميتوانســتم ركورد زيــر ۰۳:8 دقيقه را ثبــت كنم. البته مســابقات جهاني بود و ثبت چنين زماني در اين مسابقات آسان نيست. بزرگان دووميداني در اينجا حضور داشتند و با توجه به همه مسائل، نتيجهام خوب بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.