تكواندوكاران ايران چهارشنبه راهي ازبكستان ميشوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي تكواندوي مردان كشورمان كه چندي پيش در مســابقات روسيه نتوانست توفيق چنداني را كســب كنــد، با تركيبي كامــل عازم ازبكســتان ميشــود تا ضمن حضور در جام رياســت فدراســيون جهاني ناكامي خود را در مســابقات روسيه جبران كند.

نخستين دوره مسابقات «جام رياست فدراســيون جهاني» در منطقه آسيا از روز جمعــه (۰2 مردادماه) به مــدت ۳ روز در تاشكند ازبكستان برگزار ميشود. بر همين اســاس و طبق تصميم فدراســيون جهاني تكواندو، به منظور افزايش انگيزه بازيكنان و تيمها براي حضور در اين رقابتها، هر تيم ميتوانــد عالوه بر تركيب كامل خود، مدال آوران اين رويداد را در مســابقات قهرماني آسيا 2۰18 نيز همراه داشته باشد.

مليپوشــان تكوانــدوي كشــورمان كــه بــا هدايت فريبــرز عســگري خود را مهياي حضور در مســابقات هنرهاي رزمي تركمنستان ميكنند، پيش از حضور در اين رويداد در مسابقات جام رياست فدراسيون جهاني در منطقه آسيا به ميدان ميروند.

مردان تكواندوكار كشورمان با تركيب مهدي اسحاقي و ابراهيم صفري (وزن ۴5كيلوگرم)، محمد صادق دهقاني (وزن -58 كيلوگرم)، آريان محمدي و مهدي يوســفي (وزن ۳6- كيلوگــرم)، ســاالر وحيــدي و عليرضا علياري (وزن -68 كيلوگرم)، مهدي جاللي (وزن ۴۷- كيلوگرم)، عرفان ناظمي (وزن ۰8- كيلوگرم) و احمد محمدي (وزن ۷8- كيلوگرم) صبح روز چهارشــنبه 18( مردادماه) راهي ازبكستان ميشوند.

گفتني اســت؛ مســابقات جام رياست فدراسيون جهاني در منطقه آسيا G2 است و به نفرات اول تا ســوم به ترتيب ‪12 ۰2،‬ و ۰2/۷ امتياز در راستاي افزايش ردهبندي المپيك تعلق ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.