خیمنز:روزبهاني انگیزههاي زيادي براي بازگشت دارد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

باربــارو خيمنــز بازگشــت احســان روزبهاني به اردو را اتفاقي خوشيمــن براي تيــم ملي بوكس ايران قلمــداد ميكند و تاكيد دارد كه اين ورزشــكار انگيزههاي زيادي براي بازگشــت به روزهاي اوج خود دارد.

سرمربي تيم ملي بوكس ايران درخصــوص وضعيــت تمرينهای آماده ســازي تيم ملي در شــرايط فعلي كه تغيير و تحوالت مديريتي درفدراســيون رخ داده اســت، ميگويــد: «حدود يــك هفته قبل تمرينها را در تهــران آغاز كرديم. بوكســورهاي جــوان و باتجربه را بــه اردو فراخوانديم تــا توازن بين مليپوشان برقرار باشد. بنابراين فكر نميكنم از لحاظ كمي و كيفي براي ادامه اين اردو مشكلي داشته باشيم. در ابتــدا هفتهاي يك روز مســابقه درون اردويــي داشــتيم و حاال در هفته دو بار مبارزات درون اردويي را برگــزار ميكنيم و عملكرد تك تك بوكسورها را زير نظر داريم.»

خيمنز در خصــوص وضعيت ملي پوشان جوان و كم تجربه حاضر در اردو تاكيد ميكند: «زمان زيادي نيســت كه من با تيم ملي ايران كار ميكنم. قطعا بايــد مدتي بگذرد تا بتوانم شرايط اين جوانها را بررسي كنــم. اين نفرات كار زيادي دارند تا خود را به بوكســورهاي باتجربه تيم ملي برسانند.»

ســرمربي تيــم ملــي بوكس كشورمان در مورد احسان روزبهاني ملي پوش باتجربــه بوكس ايران و وضعيت اين بوكسور براي بازگشت به روزهاي اوج معتقد است:«احسان با جديت در تمرينها حاضر ميشود و قصــد دارد خيلــي زود خود را با نحــوه تمرينهای مــن هماهنگ كند. او بوكســور خوبي است كه دو المپيك را تجربه كرده و مليپوشان هــم احترام زيــادي برايــش قايل هســتند. من خيلي اميدوارم كه او بتواند به تيم ملي كمك كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.