علي كريمي مربي بزرگي ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - بازي پرسپوليس مقابل تراکتورسازي را تماشا کرديد؟ ولي اين ليگ ميتوانست براي شما جذابتر باشد، اگر علي کريمي سرمربي نفت ميماند. پس منتظر بازگشــت او به دنياي مربيگري هستيد؟

برويم سراغ فوتبال. ليگ را دنبال ميکنيد؟ بله. براي پرسپوليسيها بسيار جذاب است. پس از اين پرسپوليس لذت ميبريد، برخالف پرسپوليس علي دايي؟ دو ســال است كه اين پرســپوليس سراسر لذت شده است. عالي فوتبال بازي ميكنند و همه كيف ميكنند. در كنار تيم برانكو كه مربي بسيار خوبي است، كريم باقري بهعنوان مكمل خيلي خوب كار ميكند. وقتی تيم علي دايي جلو ميافتاد خون به جگر ميشديم تا برنده شود! عاشق اين بودم كه علي دايي را در قامت مديريت ببينم. با اينكه او بازيكن بزرگي بود. بازي پرسپوليس مقابل تراکتورسازي را تماشا کرديد؟ نه. در حال بازگشت از سالن بودم. داخل ماشين بــودم و از راديو گوش ميدادم. البتــه از راديو به اندازه تلويزيون نميشــد لذت برد ولي شنيدم تعويض طاليي برانكو پرسپوليس را برنده كرد. ولي اين ليگ ميتوانست براي شما جذابتر باشد، اگر علي کريمي سرمربي نفت ميماند.

علي كريمي بازيكن بزرگي بود. به رسم بازيكنان بزرگ كه بعد از دوران بازي بالفاصله با چند دوره كالس به مربيگري روي ميآورند، وارد مربيگری فوتبال شــد. فقط بكن باوئر بود كه بالفاصله سرمربي تيم ملي آلمان شد. بنابراين كارش براي ورود به مربيگري اشتباه نبود اما كدام آدم عاقلي هدايت يك تيم را كه فقط ســيزده بازيكــن دارد، قبول ميكند؟ نفت آمد از نام بزرگ علي كريمي استفاده كند اما نشد. پس منتظر بازگشــت او به دنياي مربيگري هستيد؟ اميدوارم. او ويژگیهای تبديل شدن به يك مربي بزرگ را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.