شكست سنگين ديگر برای واترپلو

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم واترپلوی جوانان ايران در دومين ديدار خود از ســری مســابقات جهانی صربســتان مقابل يونان شكست خورد. اين تيم كه شكست ســنگينی در بازی مقابل روسيه متحمل شد، در بــازی دوم نيــز با نتيجه قابل تامل 18 بــر 2 مغلوب يونان شــد. اين نتايج در حالی برای تيم ملــی واترپلو رقم میخورد كه مدتی اســت اين تيم با چيريچ كه سرمربی بزرگساالن هم هست كار میكند و همين موضوع اين انتظار را به وجود آورده كه ملیپوشان ايران حداقل با آمادگی بيشتری در اين رقابتها شركت میكردند.

نوزدهمين دوره مسابقات قهرمانی جهان 5 تا ۳1 آگوست ‪(۴1 ۷1۰2‬ تا 22 مرداد) به ميزبانی صربســتان برگزار میشود. ملیپوشان جوان ايران در گروه اول اين مسابقات بايد در ادامه مقابل آمريكا و پورتوريكو به آب بزنند.

شــايان قاســمی، آرش پورزرگر، مهدی يزدانخواه، آرشيا الماسی، اميرحســين رهبر، امين قويدل، حسين خالدی، امير حســين حيدری، سيدســجاد ســاويز، برديا پيروانی، عليرضا پوررنگ، اميرمحمــد پرهون و مهدی برزگری، نفرات تيم ايران را تشكيل میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.