امين قاسميپور: بوكس ايران به جاي پيشرفت درجا ميزند!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بوكســور ســابق تيم ملي ايران با بيان اينكه بوكس ايران با وضعيت نابســامان فعلي به جاي پيشرفت درجا ميزند حال و روز اين رشــته المپيكي را به هيچ وجه قابل قبــول ارزيابي نميكند. امين قاســميپور بوكسور ســابق تيم ملي در مورد حال و روز اين روزهاي بوكس ايران معتقد اســت: «اوضــاع و احوال بوكس اوايل خوب بود اما طي اين چند ســال اخيــر ناطقنوري ديگر مثل قبل توجهي به بوكس نداشــت. به همين دليل هدايت فدراســيون بر عهده اطرافيان او بود و اين موضوع باعث ضعيف شــدن فدراسيون شده بود. اميدوارم دوســتاني كه آمدهاند به اوضاع و احوال بوكس كه خيلي نابســامان است سر و سامان دهند و يك خون جديد در رگهاي اين فدراسيون جاري شود.»

قاســميپور در ادامه تاكيد دارد: «متاسفانه شاهديم تيمهاي ما به مسابقات بينالمللي اعزام شده و شكست ميخورند زيرا تمام تيمهــاي خارجي به صورت گروهي در اردوهــاي بينالمللي كنار يكديگر تمرين ميكنند و به اوج آمادگي ميرســند اما بچههاي ما مدام در ايران داخل اردو هستند و حتي خودشان هم از معيارشان مطلع نيستند. معلوم است كه چنين بوكسورهايي وقتي در فضاي بينالمللي روي رينگ ميروند از پيش بازنده هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.