نايب قهرمان معلوالن دوومیداني ايران در جوانان جهان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در پايــان رقابتهــاي جهاني دووميداني معلوالن كه در رده ســني جوانان در شهر نوتويل سوييس برگزار شد، كاروان ايران با كسب 21مدال طــال، 5 نقره و 5 برنز نايب قهرمان اين رقابتها شــد. رقابتهاي جهاني دووميداني معلوالن در رده ســني جوانان در شهر نوتويل سوييس برگزار شــد، كه كاروان ايران با كســب 22مدال بعد از آمريكا كه با 18 طال، 8 نقره و ۰1 برنز بهعنوان قهرماني دست يافت، قرار گرفت. در اين مسابقات انگلســتان هم با 11 طال، ۴ نقره و 5 برنز ســوم شــد. تيم ايران در اين مســابقات با ۰2 ورزشــكار در بخش جانبازان و معلوالن و ۴ ورزشكار در بخش نابينايان و كم بينايان شركت كرده بود كه از 22 مدال كسب شده، 5 مدال متعلق به ورزشكاران نابينا و كم بينا است. يكي از نكات مهم اين دوره از رقابتهــاي جهاني، حضور بانــوان جوان و مدالآوري آنها در اين مسابقات بود كه ميتوان به كسب دو مدال طالي فاطمه انصاري در مواد پرتاب وزنه و ديســك (بخش جانبازان و معلوالن)، كســب دو مدال طال توســط هاجر صفرزاده (بخش نابينايان و كم بينايان) در مواد دو ۰۰2 و ۰۰۴ متر و كسب يك مدال طال توسط نيره سالمتيان اشاره كرد. اين تيم قرار است در رقابتهاي پاراآســيايي جوانان كه آذرماه امسال در امارات برگزار ميشود، شركت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.