رييس فدراسيون هندبال همچنان پيگير امور فدراسيون

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراســيون هندبال كه چند روز قبل از سمتش در فدراسيون استعفا داد، همچنان كارش را دنبال میكند البتــه میگويد اين كار را تا زمان قبول استعفايش انجام میدهد. عليرضا رحيمی میگويد: «درســت است كه اســتعفا دادهام اما نمیتوان فدراســيون را تعطيل كــرد. منتظر هستم كه نفر بعدی معرفی شود.»

عليرضا رحيمی بــا بيان اينكه نمیتوان كارهای فدراسيون را لنگ گذاشــت، میگويد: «منتظر هستم كه نفــر جايگزين معرفی شــود تا فدراســيون را تحويــل دهــم اما تا آن موقع نبايد كارهای فدراســيون تعطيل شود.»

او درباره علت اســتعفايش بار ديگر همــان حرفهای قبل را تكرار می كند: «عالوه بر بدهیهای موجود در فدراســيون، حواشی و مشكالت ديگری نيز وجود داشت. به هر حال من از جامعه هندبال عذر میخواهم و منتظر هستم تا فدراسيون را به نفر بعدی تحويل دهم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.