ببینید والیبال بعد از والسکو به چه روزی افتاد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

شما به تنزل مربيان اشاره کرديد؛ امروز هم در ورزش ايران مدام جايگاه ورزشكار مهمتر از جايگاه مربي ميشود!

اشتباه است. سرمربي در هر رشتهاي بايد اصل باشد. االن فوتبال ايران با كيروش به موفقيتهاي زيادي رســيده. ايرادهاي زيادي هم به او گرفته ميشــود اما اگر همين امروز كيروش را بردارند از فردا فوتبال ايران بدبخت ميشــود! بدبخت ميشود يعني اينكه دوباره برميگردد به همان دوران ناخوشايند كه با هزار و يك اما و اگر به جام جهاني ميرفتيم. والســكو از واليبال رفت، ببينيد واليبال به چه روزي افتاده؟ هر زماني ورزش به موفقيت رسيده نقش يك سرمربي خوب و بزرگ در ميان بوده است.

مثالهاي زيادي هم وجود دارد؛ شــما در کشتي فرنگي يا مهماندوست در تكواندو و يا همان والسكو در واليبال!

من به خواست خودم رفتم. گفتند مجري باش، گفتم نميتوانم. من براي خودم تفكر دارم. ايده دارم. هيچ بحث و ناراحتي هم اينجا در ميان نيست. سرمربي بايد با تفكر خودش كار كند تا به موفقيت برسد. كسي ميتوانست به والسكو بگويد اينگونه باشد يا نباشد؟ االن چرا كیروش موفق است چون به كاري كه ايمان دارد عمل ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.