رضايي به دانشجويان جهان اعزام ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تغيير در تركيب تيم ملي ووشو

تركيب تيم ملي ووشو ايران براي مســابقات جهاني يونيورسياد دچار تغيير شــد و امير محمدرضايي جايگزين طاهر قاسمي در اين مسابقات شد. تيم ملي ووشــو ايران در بخــش مردان و بانوان براي حضور در مســابقات يونيورســياد دانشجويان 1۳ مرداد سال جاري راهي كشور چين تايپه محل برگزاري مسابقات ميشود. وزن كشي و قرعه كشي اين رقابتها سوم شهريور برگزار ميشود. تيم ملي ووشو ايران براي نخستين بار است كه در رقابتهاي يونيورســياد دانشجويان شــركت ميكند. در تركيب تيم سانداي مردان در وزن منهاي ۰6كيلوگرم عرفان آهنگريان، در وزن منهاي ۰۷كيلوگرم جعفر شيرزاد و در وزن منهاي ۰8كيلوگرم حميدرضا الدور حضور دارند. در بخش تالو هم ســامان احمدي و امير محمدرضايي به مسابقات اعزام ميشوند. در بخش ســانداي زنان هم در وزن 52 كيلوگرم آرزو سليمي حضور دارد. تيم تالوي زنان هم با حضور هانيه رجبي و فاطمه حيدري تشكيل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.