چلسی و آرسنال حريف منچستریها نمیشوند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - آلن شيرر ‪Alan Shearer‬

سرالكس فرگوسن هميشه ميگفت قويترين هم كه باشــي باز بايد خودت را تقويت كني. اگر منچستريونايتد قهرمان ليگ برتر ميشد او باز هم دو سه بازيكن بزرگ ميخريد تا تيمش را تقويت كند.

اين راهي است كه شما را براي مدتي طوالني در اوج نگه ميدارد. تيمهايي هم بودهاند كــه از اين الگو پيروي نكردهاند، مثل بلكبرن ســال 1995 كــه قهرمان ليگ شــد اما تركيبش را تقويت نكرد و سال بعد هفتم شد.

حــاال اين اتفاق ممكن اســت براي چلســي رخ دهــد، تيمــي كــه تقويت كردن تركيبش بــراي فصل جديد ليگ برتر را چندان جدي نگرفته اســت. بله، آنها بازيكنان خوبــي مانند آلوارو موراتا، آنتونيــو روديگــر و تيموئــه باكايوكو را خريدهاند امــا در جام خيريه بدون هيچ يك از آنها برابر آرسنال به ميدان رفتند.

همچنيــن چلســي بــه 6 نفــر از بازيكنانــي كه بــه اين تيم بــراي فتح ليــگ برتر فصل گذشــته كمك كردند،

اجازه رفتن داده اســت و اين اتفاق به زودي براي ديگو كاستا هم رخ ميدهد. شكي نيست كه چلسي كمبود نيرو دارد و اين موضوع در ضربات پنالتي پايان بازياش برابر آرسنال كه يك بر يك مساوي شد و در پنالتيها 4 بر يك باخت، مشــهود بود.

چيزي كه مزيد بر علت شــد تا كار چلســي براي فتح ســوپرجام سختتر شود، نداشتن بهترين بازيكنش ادن آزار بود كه به دليل شكستگي قوزك پايش، يك ماه اول فصل را از دست ميدهد.

چلســي ‪14 31،‬ بازيكــن خــوب دارد كــه در رقابت با هيــچ بازيكني كم نخواهند آورد امــا در فصلي كه اين تيم درگيــر ليگ قهرمانــان اروپا هم خواهد بود، داشــتن ايــن تعــداد بازيكن كافي نيســت و كونتــه بيش از ايــن بازيكن نياز خواهد داشــت اگــر ميخواهد كه در تمــام رقابتها نتيجــه بگيرد. عالوه بــر اين او بايد خوششــانس باشــد كه مهرههــاي كليــدياش در طــول فصل مصدوم نشــوند و بازيكنانــي كه تازه به چلسي اضافه شــدهاند هم بتوانند هرچه سريعتر خودشــان را با شرايط تيم وفق دهند و هماهنگ شــوند. به نظر ميرسد كه چلسي هنوز حداقل دو يا سه بازيكن ديگر نياز دارد.

در شرايطي كه جدايي مهاجم ياغي تيم، ديگو كاســتا قطعي به نظر ميرسد، براي خيليهــا جالب اســت بدانند كه خط حمله جديد آبيهاي لندن كه بايد بــه موراتا و ميچي باتشــواي تكيه كند، امسال چقدر موفق خواهد بود. هيچ يك از اين دو نفر در سوپرجام تحسينبرانگيز بازي نكردند و زماني كه جدايي كاســتا قطعي شــود، چلســي تنهــا دو مهاجم نوك قابل اعتماد خواهد داشــت. چلسي فصل گذشته مبلغ زيادي را صرف خريد باتشواي كرد و او در پايان فصل عملكرد خوبي داشــت كه انتظار ميرود روحيه و اعتماد به نفســي كه از آن روزها كسب كرد، ســبب شــود كه او فصل جديد را اميــدوار كننده شــروع كنــد. در مورد موراتا هنوز ايــن ابهام بزرگ وجود دارد كه او خصوصا پــس از هدر دادن ضربه پنالتــياش در بــازي برابر آرســنال در سوپرجام كه به اعتماد به نفساش ضربه زد، چگونه ميخواهد خط حمله چلسي را فرماندهي كند.

در اين شــرايط چيــزي كه از همه عجيبتر به نظر میرســد، اين است كه چرا باشــگاه با فروش ماتيچ موافقت كرد آن هم در شــرايطي كــه باكايوكو هنوز آماده نيست و از آن بدتر اينكه چرا او را به رقيبي مستقيم مانند منچستريونايتد فروخت؟

در مــورد آرســنال هم بيشــتر از چلســي نميتوان براي موفقيت در فتح ليگ برتر خوشبين بود.

اينكه توپچيها ســوپرجام را بردند اميدواركننده بود اما هنــوز نميتوان با قاطعيت گفت كه ايــن قهرماني به آنها برتري روحي و رواني يا فيزيكي نسبت به چلسي در كورس قهرماني ليگ برتر داده است و اين قهرماني بعيد است كه آرسن ونگر را از حملــه احتمالي منتقداني كه در اواســط فصل با ثبت نتايج ضعيف در كارنامه تيمش او را هدف قرار ميدهند، مصون نگه دارد. شــايد يكي از مهمترين نكات بازی آرسنال در سوپرجام انگليس عملكــرد مهاجــم جديدش الكســاندر الكازت باشد كه ســريع، با تمركز كافي و داراي شم گلزني باال نشان داد و انتظار ميرود كه او با ورودش كيفيت متفاوتی به خط حملــه توپچيها بدهد. در حالي كه دو تيم شهر منچستر، تابستان امسال هزينه فراواني براي خريد بازيكن كردند، شايد سخت باشــد تصور اينكه چلسي و آرســنال با وضعيت فعلي ياراي رقابت با اين دو تيم را داشته باشند.

منبع: سان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.