مورينيو: براي بازي با رئال انگيزه كافي داريم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژوزه مورينيــو مربــي منچســتريونايتد امشــب در سوپرجام اروپا مقابل تيم سابقش رئال مادريد قرار ميگيرد.

ايــن نخســتين رويارويــي مورينيو بــا رئال بعد از مربيگري ايــن تيم در ســالهاي -2013 2010 است.

او در اين ســه سال سه جام گرفت اما ليگ قهرمانان و عنوان الدسيما كه از دسترس رئال دور مانــده بود و او بــه خاطر آن به ســانتياگو برنابئو رفت، به دست نياورد.

مورينيــو هميشــه بعــد از قهرمان كردن تيمهايش در اروپا از آنهــا جدا شــده و در پورتو و اينترميالن نماند تا بهعنوان تيم مدعي در سوپرجام بازي كند.

او دو بــار ســابقه حضور در ســوپرجام اروپا را دارد؛ يكي با پورتو بهعنــوان قهرمان جام يوفا در ســال 2003 و ديگــري در ســال 2013 با چلسي كه مقابل بايرنمونيخ قرار گرفت.

ايــن بــار هــم ميداند كه منچستريونايتد نســبت به رئال قويتر نيســت اما اميدوار به خلق يك شگفتي اســت: «من هر بار بهعنوان قهرمان ليــگ اروپا در سوپرجام حضور داشتم چون بعد از قهرماني پورتو و اينترميالن از اين دو تيم جدا شدم.

حاال هــم ميخواهم با رئال مادريــد، فاتــح ليــگ قهرمانان روبهرو شــوم، اميدوارم اين بار از عهدهاش برآيم.»

او درباره بازي بــا رئال هم گفت: «من به اينها بهعنوان تيم ســابق نگاه نميكنم و بارها اين اتفاق افتاده.

دو ماه بعد از جدايي از پورتو با اين تيم روبهرو شدم، وقتي هم از چلســي رفتم بعد از چند ماه با منچستريونايتد مقابلشان قرار گرفتــم. اصال به اينكــه بخواهم خودم را به آنها نشــان بدهم يا انتقام بگيرم، فكر نميكنم. رئال مادريد را باشگاه بزرگي ميدانم، قهرمــان اروپــا كه بــراي بازي برابرشان انگيزه زيادي داريم.»

منچستريونايتد در دو بازي قبلي خــود در ســوپرجام كه با مربيگري ســر الكس فرگوســن بــوده، ترجيــح داده تقريبــا با بازيكنــان غيراصلــي خود بازي كند.

يونايتد در ســال 1999 به التزيو و در سال 2008 به زنيت سنت پترزبورگ باخت.

سان- دیدیه دروگبا نشــان داد دود از کنده بلند ميشود. مهاجم کهنه کار ســاحل عاجي در جریان برد 2 بر صفر فونیکس رایزینگ برابر تیم دوم لس آنجلس گلکسي از فاصلهاي حدود 32 متر ضربه ایستگاهياش را گل کــرد. دروگباي 39 ســاله یکي از مالکان فونیکس هم هســت. ســان- اســتفاده از تکنولوژي در فوتبال هلند خبرساز شد. در بازي ســوپرجام این کشــور بین فاینورد و ویتســه، داور یك دقیقه بعد از گلزنــي فاینورد، گل این تیم را مردود اعالم کرد و به نفع ویتســه خطا گرفــت. در نیمه دوم دیــدار، کریم االحمدي، هافبك ویتســه در 18 قدم فاینورد ســرنگون شــد اما داور راي به ادامه بــازي داد. فاینورد ضدحمله زد و دروازه حریف را گشــود. اما دو دقیقــه و 25 ثانیه بعد از خطــا و یك دقیقه بعــد از گل، داور با بازبینــي صحنه برخورد، گل فاینورد را مردود کرد و به نفع ویتســه پنالتي گرفت که گل شد. بازي یك بر یك تمام شــد و فاینورد در پنالتيها 4 بر 2 به پیروزي رســید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.