ونگر: از بازيكنان جديدم راضيام

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرســن ونگر بعد از پيروزي 4 بر يك آرسنال برابر چلسي در ضربات پنالتي جام خيريه (ســوپرجام انگليــس) گفت كه از عملكرد بازيكنان جديد تيمش كه تابستان امسال به توپچيها اضافه شدند، الكساندر الكازت و سئاد كوالسيناچ تحت تأثير قرار گرفته اســت. اگرچه معمــوال جام خيريه انگليس و نتيجه آن كم اهميت شــمرده ميشود اما بازي آرســنال در اين مسابقه نكات مثبتي داشت كه يكي از آنها عملكرد قابل قبول كوالســيناچ – كسي كه گلش مانع از شكست آرسنال شد – و گرانترين بازيكن تاريخ باشگاه يعني الكازت بود كه نشــان داد ظرفيت تبديل شــدن به يك مهاجم كشــنده را بــراي توپچيها دارد. اين بازيكن 26 ســاله اگرچه نقش پررنگي در جريان بازي نداشــت اما ضربهاي كه به تيرك دروازه چلســي زد، ثابت كرد كه او چارچوب دروازه را ميشناســد. ونگر پس از بازي به خبرنــگاران گفت: «الكازت هر هفتــه دارد قوي و قويتر ميشــود و امروز اولين باري است كه شما ميبينيد او از نظر فيزيكي آماده است. او هنوز بايد خودش را با فشار بازيهاي انگليس وفق دهد اما در مجموع عملكردش در نيمه اول قابل قبول بود و من اعتقاد دارم بعد از بازي امروز، او قوي و قويتر ميشود. كوالسيناچ هم خوب ظاهر شد. او هفته گذشته عملكرد جالبي داشــت. با اين حال براي قــرار دادن او در تركيب اصلي ترديد داشــتم اما زماني كه به ميدان رفــت، كارش را فوقالعاده انجام داد. قــدرت بدني او بــازي در ليگ برتر را برايش آســانتر ميكند. بعضي بازيكنان در باشــگاه قوي ميشــوند و برخي ديگر ذاتا قوي هستند. كوالسيناچ از دسته دوم است. اراده قوي كوالســيناچ هم در بهتر شــدن عملكردش نقش مهمي ايفا خواهد كرد اما اين تنها وجه مثبت بازي او نيست. ما او را بــه خاطر رويكردش جذب كرديم. شما براي تبديل شدن به يك بازيكن خوب بايد استعداد و رويكرد خوب را همزمان با هم داشته باشيد و به نظر من كوالسيناك هر دو فاكتور را دارد.»

ونگر گفت كه احتمــاال تا پايان بازار نقل و انتقاالت تعدادي از بازيكنان آرسنال فروخته خواهند شد. او گفت: «ما به برخي بازيكنان اجازه رفتن ميدهيم چون رقابت در برخــي پســتها بيش از انــدازه زياد اســت. همان اندازه كه نبود رقابت در يك پست مضر است، بيش از اندازه زياد بودن رقابت در آن پست هم ضرر ميرساند. 33 بازيكن در يك تيم هم تعداد زيادي است. ما ميخواهيم كه در تيممان تعادل برقرار كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.