كونته: تصميم اشتباه داور باز هم به ما ضربه زد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آنتونيو كونته، مربي چلســي بعد از باخت تيمش برابر آرســنال در ضربــات پنالتي جام خيريه انگليس، انگشــت اتهام را به سمت داور مسابقه گرفت و حسابي از او انتقاد كرد و ايراد گرفت. 100 روز پس از آنكه چلســي در فينال جام حذفي انگليس به آرســنال باخت، مردان كونته باز هم مغلوب شاگردان آرسن ونگر شدند و اولين جام فصل را از دست دادند.

اين بازي كه قبل از رفتن به ضربات پنالتي يك بر يك مســاوي شــده بود، تحت تأثير دو صحنه جنجالي قرار گرفت. در صحنه اول داور مسابقه رابرت مادلي، ويليان، بال برزيلي چلسي را به خاطر حركتي كه به زعم او يك شــيرجه بود با كارت زرد جريمه كرد و اين در حالي بود كه تصاوير تلويزيوني نشان ميدادند كه هكتور بيرين مدافع آرســنال ويليان را نقش بر زمين كرده اســت. دومين صحنه جنجالي هم كارت قرمز مستقيمي بود كه به پدرو روديگس، مهاجم اســپانيايي چلسي نشــان داده شد و بالفاصله پس از آن آرسنال گل تساوي را به ثمر رساند. كونته پس از بازي به خبرنگاران گفت: «مطمئناً اينكــه براي دومين بــار در بازيهايمان برابر آرســنال در ويمبلي، 10 نفــره ميدان را ترك كرديم، ناراحتي فراواني دارد. اول در فينال جام حذفي و حاال جــام خيريه. (ويكتور موزس در فينال جام حذفي فصل گذشته از چلسي اخراج شد) خيليها به من گفتهاند كه خطاي پنالتي روي ويليان كامال محرز بود پس طبيعي است كه از تصميم داور ناراحت باشــيم اما ما بايد به نظــر داوران احترام بگذاريم. با اين حال گاهي اوقات تصميمــات آنها واقعا شــما را عصباني ميكند. داور ســعي كرد تصميمش را توجيه كند اما زمان زيادي نبود چون من ميخواستم از او درباره پنالتي سوال كنم و اگر تا ساعت 9 شب هم بحث ميكرديم به نتيجه نميرسيديم. بايد تصميم او را بپذيريــم اما براي دومين بار تصميم جنجالي داور به ضرر ما تمام شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.