لوكاكو به دنبال شكار رئال

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

روملــو لوكاكــو خاطــرات خوبي از ســوپرجام ندارد. اين مهاجــم بلژيكي در وقت اضافه بازي چلســي با بايرنمونيخ در سال 2013 در پراگ به بازي آمد و پنالتي سرنوشت ساز را از دست داد. دو روز بعد به اورتون قرض داده شــد و مربي پرتغالي به خاطر آن پنالتي اعتمادش را از دست داد.

مورينيــو بعدا گفــت لوكاكو خودش تصميــم گرفته برود و لوكاكــو موافق بود: «من 20 سال داشتم و آماده نبودم در يك تيم تاپ موثر باشم.»

كليد انتقال 75 ميليون پوندي لوكاكو به منچســتريونايتد، «زمان» بود. مورينيو اصرار داشــت بازيكني خريده كه نســبت به چهار ســال پيش خيلي پختهتر شده و لوكاكوي 24 ســاله آمادگي رهبري تيم در كورس رقابت براي قهرمانــي ليگ برتر را دارد ضمن اينكه قرار اســت براي اولين بار در ليگ قهرمانان بازي كند.

نخســتين آزمايش امشــب برابر رئال مادريد در ســوپرچام اروپــا خواهد بود كه در مقدونيه برگزار ميشــود و تيم مورينيو كه در فصل اول، ســوپرجام انگليس، جام اتحاديه و ليگ اروپا را به دســت آورده، به دنبال افتخارات مهمتري در اين فصل است.

حاال لوكاكو فرصــت دارد جايگاهش بهعنوان ششمين فوتباليســت گرانقيمت تاريخ را توجيــه كند. توان گلزنياش جاي ترديد نيســت، او در ليگ برتر 85 گل زده كه 25 تايش فصل قبل بود. انتظار، حداقل در يونايتد، اين اســت كه با افزايش تجربه و اينكه بازيكنان بهتري پيرامونش هستند، بهتر و بيشتر گل بزند.

بايد ديــد ميتوانــد او برابر تيمهاي بزرگ هم موفق باشد. از سال 2011 كه از اندرلشت آمده، 57 بازي با شش تيم باالي جدول-چلسي، منچسترســيتي، تاتنهام، آرسنال، منچستريونايتد و ليورپول- انجام داده و تنها 15 گل زده. بهترين عملكرد او به ليورپول مربوط ميشود كه در 11 بازي 5 گل زده. هنوز به چلســي گل نزده و در 10 بــازي آخر با يونايتد دروازه اين تيم را باز نكرده. سه گل او برابر تيم فعلياش در يك بازي به دســت آمد، تســاوي 5 بر 5 وســت برومويچ در آخرين بازي يونايتد با مربيگري ســر الكس فرگوسن. از 25 گل لوكاكــو در فصل قبــل 21 گل برابر 13 تيم انتهاي جــدول بود اما از نظر مورينيو كه تيمش فصل قبل 10 تســاوي خانگي برابر امثال اســتوك، برنلي، هال و سوانزي داشــت، اين خيلي هم بد نيست. هرچند در بازي دوستانه مقابل منچسترسيتي در هيوســتون گل زد -او در 10 بازي رسمي با ســيتي 4 گل زده- مثل بــازي با رئال ســالت ليك و والرنگا. لوكاكو كه احتماال در تركيــب اصلي قــرار ميگيرد، فرصت دارد كه برابر بهترين تيــم اروپا منتقدان را ســاكت كند و خاطرات بد سوپرجام را از بين ببرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.