چك: نشان داديم براي شروع فصل جديد آمادهايم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پتر چك در قهرماني آرسنال در جام خيريه انگليس پررنگترين نقش را داشت. دروازهبان چكتبار توپچيها زماني كه بازي تيمش برابر چلسي در وقتهاي معمول و اضافي با تساوي يك بر يك خاتمه يافت، با مهار دو ضربه پنالتي چلسي، تيم سابقش را در حسرت كسب عنوان قهرماني سوپرجام گذاشت.

چــك در پايــان بــازي به شــبكه ‪BT Sport 1‬ گفــت: «ما تعداد زيادي از بازيكنانمان را در اختيار نداريم اما ديدن اينكه همه بازيكنانمان براي رســيدن به پســتهاي مختلف تركيب اصلي با هم در رقابت هستند، فوقالعاده است. سئاد زماني كه پر مرتهساكر مصدوم شد به ميدان آمد. او بازي فوقالعادهاي انجام داد. از همه چيز لذتبخشتر اما اين بود كه ما نشان داديم، براي رقابت در فصل جديد آمادهايم.» چك ادامه داد: «همه در طول 90 دقيقه ديدند كه ميان دو تيم فاصله زيادي وجود ندارد. ما بايد از عملكردمان راضی باشــيم چون بازيمان خوب بود و فقط يك بار به خاطر اشــتباهي كه در محوطه جريمه مرتكب شديم تاوان داديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.