آمار سوپرجام اروپا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

منچســتریونایتد به دنبال دومین قهرماني خود در ســوپرجام اســت، این تیم در ســال 1991 با پیروزي صفر بر یك برابر ســتاره ســرخ بلگراد در اولدترافورد قهرمان این جام شــده. لیورپول تنها تیم انگلیســي است که بیش از یك بار در این جام قهرمان شــده، قرمزها ســه قهرماني دارند. ژوزه مورینیو در دو حضور قبلي خود در سوپرجام باخته، در سال 2003 با پورتو و در سال 2013 با چلسي. هیچ مربي در این جام سه باخت نداشته. مورینیو همچنین تنها مربي است که با سه تیم مختلف در سوپرجام شرکت داشته. در هشــت دوره اخیر ســوپرجام، هفت بــار را اســپانیایيها بردند. آخریــن قهرمان لیگ اروپــا که ســوپرجام را بــرده، اتلتیکومادرید در ســال 2012 بــود کــه چلســي را یــك بــر 4 در هــم کوبیــد. تنهــا بارســلونا و میــالن بــا 5 قهرمانــي در ایــن جــام نســبت به رئــال بــا ســه قهرمانــي افتخــارات بیشــتري دارند. کریســتیانو رونالــدو 108 گل در تمــام رقابتهــاي اروپایــي زده کــه دو تایــش در ســوپرجام اروپــا بــوده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.