خريد بونوچي در برنامه ميالن نبود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ماســيميليانو ميرابلي، مدير ميالن گفته كه خريد لئوناردو بونوچي از پيش برنامهريزي نشــده بود. انتقــال 42 ميليــون يورويي او از يوونتوس به ميالن باعث غافلگيري بســياري شــد. ميرابلي گفــت: «انتقــال بونوچي طبق برنامه نبــود اما فرصتش پيش آمد و ما بايد از آن اســتفاده ميكرديم. من داشتم با الساندرو لوچي (ايجنــت بونوچي) درباره ديگر بازيكنان صحبت ميكــردم و او مرتبا دربــاره بونوچي شوخي ميكرد. در روزهاي اول، حتي به ماركو فاسونه (مدير اجرايي باشگاه) هم چيزي نگفتم. سپس ديدم كه اين بازيكن واقعا ميخواهد به ميالن بيايد و ما خيلي سريع روي مذاكرات كار كرديم.» ميالن در تابستان 210 ميليون يورو خرج خريد 10 بازيكن كرده ولي همچنان يك مهاجم مركــزي ميخواهد. ميرابلي گفت: «ما ميدانيم كه بايــد كاري در حمله انجام دهيم. ما مدتي صبر كرديم تا ببينيم اوضاع تيم چطور اســت. از هفته ديگر، تصميم خود را خواهيم گرفت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.