ايكاردي جاي ايگواين را در تركيب آرژانتين ميگيرد؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مائورو ايــكاردي، مهاجــم اينتر احتماال گونســالو ايگواين را به نيمكــت خواهد راند و خودش در تركيب ثابت آرژانتين برابر اروگوئه قرار خواهد گرفت. خورخه سامپائولي قصد دارد از ايكاردي در پســت مهاجم مركزي استفاده كند. طرفــداران سرســختانه خواهان حضور ايكاردي به جاي ايگواين هســتند. ايكاردي در 156 بازي در ســري آ، 81 گل زده است و 25 گل هم ســاخته است. با اين حال، مربيان تيم ملــي آرژانتين بهاي چنداني بــه او نميدادند. ايكاردي تنها يك بازي ملي در كارنامه دارد كه در 16 اكتبر 2013 و بهعنوان بازيكن جانشين بوده اســت. ايگواين به دليــل نمايشهايش با پيراهــن آرژانتين با انتقــادات فراواني روبهرو است و به نظر ميرسد كه جايگاهش را به اين بازيكن 42ســاله واگذار خواهــد كرد. ادگاردو بائوســا، مربي قبلي آرژانتين حتي از ايكاردي دعوت هم نميكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.