رانيري: محرز نياز به محبت دارد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كلوديو رانيري، مربي ســابق لسترسيتي گفتــه كه رياض محــرز بازيكنــي عالي براي رم خواهد بود. رميهــا 35 ميليون يورو براي خريد اين بازيكن به لستر پيشنهاد دادهاند كه رد شده اســت. محرز گفته كه دوست داشت لستر اين پيشنهاد را ميپذيرفت، تا او بتواند با رم مذاكره كند اما اكنون اوضاع پيچيده شــده است. رانيري كه ســابقه هدايت محرز را دارد، گفت: «او بازيكني عالي است اما بازيكني است كه نياز دارد دوســت داشته شود. طرفداران رم بايد دســتش را بگيرند و از او استقبال كنند. اگــر او چنين جوي را در اطراف خود داشــته باشــد، ميتواند بــه همه نشــان دهد كه چه استعدادهايي دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.