بارسلونا به دنبال دراكسلر

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بارســلونا به دنبال بازيكن ديگــري از پــاري ســنژرمن اســت و يوليان دراكسلر را زير نظر گرفته اســت. آنهــا براي تقويت خط مياني خود، پيشتر ماركو وراتي را از اين باشــگاه ميخواســتند كــه بــه نتيجه نرســيدند. در نهايت، اين پاري ســنژرمن بود كه از بارســلونا بازيكن خريد و نيمار را با 222 ميليون يورو به خدمت گرفت.

بارسلونا همچنين به دنبال جذب جانشــين نيمار است و عثمان دمبله و فيليپه كوتينيو براي جانشــيني اين بازيكن در نظر گرفته شدهاند. اين باشگاه همچنين براي خط مياني خود، قرار است باز هم با پاريس وارد مذاكره شود و در صورت امكان دراكســلر را از اين باشــگاه به خدمــت بگيرد. راجــر ويتمن، ايجنت اين هافبــك اخيرا در فرودگاه الپرات بارسلونا ديده شــده اســت و به اين ترتيب شايعه شــده كه او براي انتقال دراكسلر به بارســلونا وارد اين شهر شده اســت. روزنامه بيلد كه خبر از حضور ويتمن داده، نوشــته كه مشــخص نيست اين ســفر تجاري است يا او به تعطيالت رفته است اما چيزي كه مشخص است اين است كه شش باشــگاه به دنبال جذب دراكسلر هســتند كه بارسلونا يكي از آنهاســت. اين بازيكن آلماني زمســتان پارســال بود كه بــه پاريس پيوســت. او در اين تيم خوش درخشيده و در 17 بازي در ليگ، 4 گل به ثمر رسانده است.

سيمئونه: اتلتيكو بهترين تيم دنياست ديگو ســيمئونه پس از برد ســه بر دو اتلتيكو مادريد برابر هستند، هرچند كه تيمهاي ديگر پول بيشتري دارند.» برايتون در ديداري دوســتانه، گفت كه از عملكرد تيمش راضي ديگو كاستا در حال جدايي از چلسي است و ميخواهد به است. او گفته همچنان بايد تالش كند بازيكنانش را متقاعد كند اتلتيكو برگردد اما محروميت اين باشــگاه از نقل و انتقاالت در كهبهترينهستند. تابســتانكارراپيچيدهكردهاست.سيمئونهميگويد:«باشگاه

اتلتيكو در تابســتان حــق خريد بازيكن جديــد ندارد و است كه در اين زمينه كارش را انجام ميدهد. من فرصت ندارم براي خريد بازيكن بايد تا زمســتان صبر كند. ســيمئونه گفت: كــه به چيز ديگري به جز بهبود عملكرد بازيكنان فكر كنم. من «هميشه تا زماني كه بازار به پايان ميرسد اين دغدغه را داريم هيچ نظري در اين باره نميدهم چون او بازيكن ما نيســت.» او كه بازيكنانمان را از دست ندهيم و همچنان مدعي بمانيم. من همچنين درباره فرناندو تورس گفت: «اوضاعش را عالي ميبينم. تنهــا ميتوانم بازيكنان را متقاعد كنم كه جزو بهترين تيم دنيا او استعدادي بالفطره دارد.»

آ. اس- بعــد از درخشــش ماريانو، مهاجم ســابق رئال در اوليــن بازيش براي ليــون در ليگ فرانســه و زدن 2 گل، كريــم بنزما به هم تيمي ســابقش تبريك گفــت. ماريانو كمك كــرد ليون 4 بر صفر استراســبورگ را ببرد و بنزما با گذاشــتن اين عكس روي توييتر، زيرش نوشت: «آفرين».

ديلــي ميل- برخــورد با گــري كيهيــل باعث شــد اين زخــم روي صــورت مرتســاكر باقــي بمانــد. مدافــع 32 ســاله آلمانــي بعد از مصدوميــت زميــن را تــرك كــرد و جايــش را بــه كالســيناچ داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.