اسنايدر به نيس ميپيوندد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

وســلي اســنايدر جديدتريــن بازيكني اســت كــه به نيس ميپيوندد. دو طرف اخيرا با هم به توافق رســيدهاند و قراردادشان بهزودي امضا خواهد شــد. نيس در فصلهاي اخير بازيكنان بزرگي بــه خدمت گرفته، مانند حاتم بنعرفه مليپوش فرانســوي، ماريو بالوتلي مهاجم ايتاليايي، دانته مدافع مياني برزيلي و يونس بلهنده بازيســاز فرانسوي. اكنون اسنايدر 33ســاله كه با اينتر فاتح ليگ قهرمانان شده، قراردادي يكساله با نيس امضا خواهد كرد كه قابل تمديد براي يك ســال ديگر هم خواهد بود. اين باشگاه اعالم كرده كه با اين بازيكن سابق رئال مادريد و آژاكس به توافق رسيده است و تصويري از او در دفتر باشگاه هم منتشر كرده است.

اســنايدر در چهار كشــور مختلف قهرمان ليگ شده است. او تا همين اواخر در گاالتاســراي بازي ميكــرد تا اينكه قرارداد او با توافقي دوطرفه فســخ شد و او بهصورت آزاد به نيس ميرود. نيس فصل گذشــته در ليگ فرانسه سوم شد و بايد براي حضور در ليگ قهرمانان، ناپولي را از پيش رو بردارد. اين دو تيم در مرحله پليآف ليگ قهرمانان با هم بازي دارند و برنده دو ديدار رفت و برگشت به مرحلــه گروهي راه مييابد. نيس همچنين اولين بازي خود در اين فصل ليگ فرانسه را با نتيجه يك بر صفر به سناتين واگذار كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.