سه گرهای كه هنوز كور نشده

مهمتــر از آنکه اســتقالل باید هر چه زودتر در مســیر امتیازگیري قرار بگیــرد و نتایج خود را اصالح كند، تامین بودجه اســت كه از 3 طرف این باشــگاه را تهدیــد ميكند. عــالوه بر آنکه پیش پرداختها هنــوز به بازیکنان داده نشــده، خطر حذف از لیگ قهرمانان آســیا

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

باشــگاه اســتقالل در بحران مالي به سر ميبرد و در عين حال با موانع بسياري مواجه اســت كه براي از بين بــردن آنها بايد بودجه مكفي در اختيار داشته باشد.

پس از لغو شــهرآورد ۵8 كه قرار بود در شــهر بيله فلد آلمان برگزار شود، ظاهرا تمام برنامههاي اقتصادي باشــگاه استقالل به هم خورده و مديران اين باشــگاه را در چالشــي بزرگ فرو برده است.

اداره كنندههاي باشگاه استقالل پيش از لغو اين بازي مدعي بودند كه اگر شــهرآورد برگزار شــود مبلغ 8 ميليارد تومان سود مالي به باشــگاه ميرسد كه اين رقم براي پرداخت 30 درصدهاي پيش فصل كفايت ميكند.

اما مساله اســتقالل اكنون تنها تامين اين مبلغ نيست و عالوه برآنكه بايد اقدامهايي در راه پرداخت حقوق فصل جاري انجام دهد تا بيش از اين صداي اعتراض بازيكنان شنيده نشود، بايد تا قبل از زماني كه كنفدراســيون فوتبال آسيا تعيين كرده 9( شــهريور) در راستاي پرداخت بدهيهاي پيشــين باشگاه به بازيكنان و مربيان خود نيز اقدامهايي انجام دهد.

مضــاف بــر آن هراير مگويــان نيز روز گذشــته از باشــگاه استقالل رســما به فيفا شكايت كرد و خواستار مطالبات خود شد.

منصوريان مقصر شكايت بينالمللي مگويان

در ماجــراي مگويــان بايــد عليرضــا منصوريان را مقصر اول دانست. گرچه ناتواني باشگاه اســتقالل در پرداخت به موقع حقوق معوقه اين بازيكن كامال مشهود است و بايد از افتخاري و تيم اداره كننده باشگاه پرسيد كه چرا و به چه دليل ماههاست هيچ پرداختي به اين بازيكن نداشتهاند اما شايد اگر منصوريان قدري زودتر مگويــان را در جريان تفكراتش قرار مــيداد و تكليف اين بازيكن را روشــن ميكرد اين مدافع ارمنســتانی ميتوانست به يكي از تيمهاي داخلي برود.

آن زمــان كه زمزمه جدايــي مگويان از اســتقالل مطرح بود، باشگاه ذوبآهن عالقه بســياري براي جــذب اين بازيكن داشــت و استقالليها ميتوانســتند عالوه بر آنكه خود را از شــكايت بينالمللي مگويان مصون نگه دارند، اين بازيكن را راضي كنند كه بخشــي از طلبش را ببخشد.

با توجــه به صحبتهايي كه ادموند اختر درباره اين موضوع كرده بــود، توافق با هراير كار سختي نبود و در آن مقطع ميشد مدافع ارمني را در فضاي دوســتانهتري در ليســت خروجي قــرار داد امــا منصوريــان رفتاري با مگويان كرد كه اين بازيكن باورش شده بود در ليست فصل آينده قرار دارد.

شــفاف نبودن منصوريان در حقيقت كليد اين معما است و اگر ســرمربي استقالل مدافع ارمني را مدتها بالتكليف نميگذاشت در حال و هوايي كه اســتقالل عميقا در مشكالت مالي غوطهور اســت، يك شــكايت بينالمللي ديگر باشگاه را تهديد نميكرد.

منتقد بدهيهاي پيشين چرا سكوت كرده؟

در اين ميــان بايد از افتخاري هم كه بارها منتقد بدهيهاي پيشــين باشگاه استقالل بوده و طرح مكرر اين موضوع را دســتمايهاي براي استحكام بيشتر پايههاي مديريتياش ميداند، سوال كرد كه اكنون كجاست و چرا در مواجهه با شكايت مگويان كه در زمان مديريت او مطرح شــده موضع ســكوت اختيار كرده و چيزي به زبان نميآورد.

افتخــاري بارهــا مديران ســابق باشــگاه اســتقالل را به نقد كشــيده و اعداد و ارقامي كــه بهعنوان بدهي باقي مانــده را پيدرپي در رســانهها مطرح ميكرد اما حاال خودش نيز در صف همــان مديراني قرار گرفتــه كه بدهي به بار آورده اســت. از طرفي بيتوجهي مديرعامل اســتقالل به تهديدهاي مگويــان نيز خود يك مســاله حاد اســت و اينكه وي تمام امور را به دســت منصوريان ســپرده نتيجهاش ميشود همين شكايتهاي بينالمللي.

حذف از آسيا جدي است

همانطور كــه توفيقي يكي از مســووالن باشگاه استقالل گفته، حذف از رقابتهاي ليگ قهرمانان آســيا جدي اســت و باشگاه استقالل اگر ميخواهد فصل آينده هم در ميان تيمهاي ايراني حاضر در ليگ قهرمانان آســيا باشد، بايد فيالفور در اين راستا اقدام كند.

رويهاي كه تــا به امروز از ســوي مديران باشگاه اســتقالل بخصوص شــخص افتخاري ديديم انتقاد از مديران ســابق بوده و وي هيچ قــدم موثري در راســتاي تاميــن بودجه براي پرداخت بدهيهاي پيشين اين باشگاه برنداشته است.

صرفا اينكــه مديري تنها منتقد باشــد و همتايان ســابق خود را بكوبد شــيوه مديريتي درســتي نيســت و افتخاري بايد يك بار براي هميشه تكليف خود را با باشگاه استقالل روشن كند و اگر به واقــع توانايي پرداخت بدهيهاي گذشــته را ندارد، اســتعفا دهد تــا افرادي كه ميتوانند اين بدهيها را بپردازند بر مســند كار قرار بگيرند.

باشــگاه اســتقالل با تمام بدهيهايش در اختيار مديريت جديد قرار گرفته و اگر افتخاري تصــور ميكند كه تنها مدير روزهاي خوشــي استقالل است و بدهيهاي ســابق ارتباطي به وي ندارد، ســخت در اشتباه است و بايد هرچه زودتر موضع خود را تغيير دهد.

با توجه به اينكه وضعيت مالي استقالل در ســالهاي اخير به دليل همكاري با شبكههاي تلفني بهتر از هر زمان ديگري بوده، انتظار است كه باشگاه اســتقالل آرام آرام در مسير زدودن شــكايتهاي داخلي و خارجي گام بردارد كه تا كنون چنين نشده و به جز پرداخت بدهي يكي، دو بازيكن خارجي، باشــگاه استقالل ديگر كار خاصي انجام نداده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.