پولم را ندهيد همه چيز را افشا ميكنم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

جــواد زرينچــه را آدمــي آرام ميشناســيم. جــواد همــان زماني هم كه كاپيتــان اســتقالل بود هيــچ وقت پرخاشگري نميكرد و از محبوبيت خاصي بين هواداران برخــوردار بود اما اين روزها زرينچه ناراحت و عصبي است و ادبيات او كامال عوض شده است. زرينچه كه عميقا از رفتار و تصميمات باشگاه استقالل در قبال خــودش ناراحت به نظر ميرســد در اين رابطه ميگويد: «من فقــط چند روز قبل براي دريافت طلبم به باشــگاه رفتم. البته طلب من يك ميليارد و دو ميليارد نيست و چيزي در حدود 70 ميليون تومان است. با اين حال به باشگاه هم گفتم كه اگر طلبم را ندهند بــه زودي حرفهايي را خواهم زد كه شــايد تبعات بدي برايشان داشته باشد.»كاپيتان سابق اســتقالل در ادامه ميگويد: «درست است پول زيادي نيست اما حقي است كه بايد بدهند. جالب اينجا است كه من ماليات اين پول را هم داده ام. سه سال پيش با باشــگاه قرارداد بستيم و متاسفانه هنوز اين مبلغ را ندادهاند.»

زرينچــه درباره ميــزان جدي بودن اولتيماتومش به باشــگاه اســتقالل هم ميگويد: «به مســووالن باشگاه گفتم اگر مطالباتم را تا پايان اين ماه تســويه نكنند افشــاگري خواهم كرد. آنها هم گفتند كه اين حرفها را بزن اما از همين جا ميگويم اســناد حرفهايم را هم رو خواهم كرد و آن وقت شــايد حتي اين تيــم نتواند در مسابقات شركت كند.»

در روزهايــي كــه شــرايط مالــي استقالل به شــدت بد است و از طرفي هم نتيجه نگرفتنهــاي اين تيم حتي صداي هواداران را نيز در آورده است، حاشيههايي اينچنينــي ميتوانــد بــراي اســتقالل تبعات بدي داشــته باشــد. در اين ميان اما افتخاري ســكوت كرده و نميخواهد حرفي بزند اما آقاي رييس بايد بداند تمام اولتيماتومهايي كه داده ميشــود، جدي اســت و براي باشگاه استقالل عواقب بدي خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.